„ЗММ Нова Загора” АД е отписано от регистъра на публичните дружества

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, взе решение, с което отписва „ЗММ Нова Загора” АД, гр. Нова Загора, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
Пълния текст на решение 336 може да намерите в раздел „Документи”.