Решения на КФН от заседание на 28.02.2007 г.

На свое заседание от 28.02.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Издаде лиценз на “Хюндай Пропъртис” АДСИЦ, гр. София за извършване на следната дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на паричнаи средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти.
Потвърди проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка, издадени от дружеството в резултат на първоначалното
увеличение на капитала.
Учредители на дружеството са две юридически лица – „Индустриал комерс” ЕООД, притежаващо 70% от капитала и УД „Сентинел Асет Мениджмънт”АД с 30% от капитала. 
Дружеството ще насочи  своите инвестиции към следните целеви пазарни сегменти – търговски, офис площи, индустриални имоти и имоти в регулация (от 0 до 90%), имоти извън регулация (от 0 до 50%), хотели (от 0 до 40%), земеделски земи и гори, и жилищни имоти (от 0 до 30%).

2. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на облигации, издадени от “Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София. Емисията, с ISIN код  BG2100041065, е в размер на 3 000 000 евро, разпределени в 3 000 броя обикновени, лихвоносни обезпечени облигации с номинална стойност от 1000 евро всяка, с фиксиран лихвен процент от 7.625% на годишна база, плащания на шестмесечен период,  със срок на облигационния заем от 60 месеца, считано от 27.11.2007 г. и падеж – 27.11.2011 г.

3. Потвърждава проспект за вторично публично предлагане на емисия акции, издадена от “ФИА България” АД, гр. София, разпределени в 700 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Вписва емисията и дружеството като публично в регистъра на КФН.
“ФИА България” АД се управлява от Съвет на директорите в състав – Магдалини Маргарити, Председател на СД и ИД, Динко Черганлиев, член и Изабела Божичкова, член. Основен акционер с 68.68% от капитала на дружеството е „ФИА Корпорейшън” АД, Солун, Гърция.
Основните сфери, в които дружеството извършва дейност, са свързани с придобиване, отчуждаване/сливане и разпореждане с недвижимо имущество и права върху него, търговия с ценни книжа, разпореждане с интелектуална собственост, патентни права, запазена марка и име. За 2006 г. и 2007 г. дружеството възнамерява да осъществи проект, който обхваща изграждане на съвременен техно-парк и вилно селище. 

4. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на облигации, издадени от “Ти Би Ай Кредит” ЕАД, гр. София. Емисията, с ISIN код  BG2100038061, е в размер на 7 077 000 евро, разпределени в 7 077 броя обикновени, лихвоносни обезпечени облигации с номинална стойност от 1000 евро всяка, с фиксиран лихвен процент от 7.125% на годишна база, плащания на шестмесечен период,  със срок на облигационния заем от 36 месеца, считано от 15.11.2007 г. и падеж – 15.11.2009 г.
5. Вписа последваща емисия акции, издадена от “Парк” АДСИЦ, гр. София. Емисията е в размер на 4 520 266 акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и е издадена в резултат на увеличението на капитала на дружеството от 5 200 000 лв. на 9 720 266 лв..
 
6. Вписа като публично дружество „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ.  Вписа емисия в размер на 715 000 лв., разпределена в същия брой акции с номинална стойност 1 лв., представляваща съдебно регистрирания капитал на дружеството.
 
7. Вписа като публично дружество „Алфа кредит” АДСИЦ.  Вписа емисия в размер на 650 000 лв., разпределена в същия брой акции с номинална стойност 1 лв., представляваща съдебно регистрирания капитал на дружеството.

8. Одобри промени в устава на “Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София.

9. Прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 05.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от КФН и за подлежащите на вписване обстоятелства.
Предложените промени в наредбата произтичат от измененията и допълненията на КСО, основната част от които влязоха в сила от 01.01.2007 г. С  посочените изменения във връзка с въвеждането на допълнително пенсионно осигуряване по професионални схеми се предвижда създаването на нов публичен регистър – Регистър на професионалните схеми. С проекта на наредба се актуализират и отделни текстове, съобразно други изменения в нормативната уредба като въвеждането на изискването актюерското обслужване на пенсионноосигурителните дружества да се извършва от отговорен актюер.
Предстои обнародването на наредбата в „Държавен вестник”