ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Комисията за финансов надзор (КФН) на Република България предупреждава потенциалните инвеститори и всички заинтересовани лица за следното:

В КФН е подаден сигнал от лицензираният от КФН инвестиционен посредник (ИП) „Бул Тренд Брокеридж” ООД за констатирана измама.

Фирма с името „DEALERWEB” LTD сключва договори за доверително управление на индивидуален инвестиционен портфейл, като за целта използва името на ИП „Бул Тренд Брокеридж” ООД, в качеството му на неин представляващ, без неговото изрично знание, съгласие или на основание договорни отношения с ИП „Бул Тренд Брокеридж” ООД.

С тези си действия, „DEALERWEB” LTD е злоупотребила с името на инвестиционния посредник, и е поставила под въпрос добросъвестността и добрата репутация на ИП „Бул Тренд Брокеридж” ООД както сред обществото, така и пред  професионалната общност.

Инвестиционни услуги и дейности могат да бъдат предоставяни единствено от дружества, получили лиценз от КФН за извършване на дейност като инвестиционен посредник; банки, получили лиценз от БНБ и вписани в регистъра на КФН като инвестиционни посредници; инвестиционни посредници от държави членки при условията на свободно предоставяне на услуги или чрез клон на територията на Република България. Относно дейността по управление на портфейли от финансови инструменти и парични средства, освен горепосочените дружества, право да извършват тази дейност имат и дружества, получили лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество или управляващо дружество от държава членка.

„DEALERWEB” LTD не попада в нито една от изброените по-горе хипотези, както и няма сключен договор за представителство с ИП „Бул Тренд Брокеридж” ООД  видно от подадения сигнал до КФН.

КФН предупреждава, че „DEALERWEB” LTD няма право да предоставя инвестиционни услуги и дейности на територията на Република България, включително  от името и за сметка на ИП „Бул Тренд Брокеридж” ООД.

Инвеститорите, е необходимо първо да проверят дали съответното дружество е лицензирано от КФН и има право, съгласно издадения лиценз, да предоставя инвестиционни услуги и дейности на клиенти.

Списък на инвестиционните посредници и управляващите дружества, получили лиценз от КФН, може да намерите на интернет страницата на КФН на следния адрес:

http://www3.fsc.bg/ERiK/runner?lang=BG

 

Списък на инвестиционните посредници от държави членки, имащи право да предоставят инвестиционни услуги и да извършват инвестиционни дейности на територията на Република България, може да намерите на интернет страницата на КФН на следния адрес:

http://www.fsc.bg/Notifikacii-polucheni-v-KFN-bg-111

Инвеститорите следва да имат предвид, че при сключване на договори за предоставяне на инвестиционни услуги и подаване на нареждания за сключване на сделки с финансови инструменти, включително при предоставяне на парични средства или финансови инструменти за доверително управление, с дружества, които не са лицензирани от КФН или от компетентния орган на друга държава членка, потенциалните инвеститори могат да бъдат измамени и да понесат значителни финансови загуби.

Предоставените финансови активи и парични средства от инвеститорите на дружества, които не са лицензирани и съответно контролирани от КФН, не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа.

 

Решения от заседание на КФН на 24 юли 2014 г.

На заседанието си на 24 юли 2014 г. КФН реши:

1. Разгледа, не уважи и отхвърли твърденията в подадения сигнал с писмо вх. № РГ-10-03-33 от 01.04.2014 г., уточнен с писмо вх. № РГ-10-03-43 от 23.05.2014 г. от г-н Румен Янчев и г-н Кристоф Рат – изпълнителни директори ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”.               

2. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия в размер 3 011 бр. обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени, лихвоносни и неконвертируеми облигации, с номинална стойност 1 000 лева всяка, с ISIN код BG2100017131, с дата на емитиране 04.12.2013 г., падеж 04.12.2018 г., фиксиран годишен лихвен процент в размер 6%, платим на 6 месеца, издадени от „Топлофикация – Враца” ЕАД, гр. Враца

3. Потвърждава проспект за публично предлагане на емисия ценни книжа в размер на 304 570 лева, разпределени в 304 570 броя обикновени, безналични, свободно прехвърляеми, поименни акции с право на глас, с ISIN код BG11АLBAAT17, с номинална стойност 1 лев всяка, представляващи 7,13% от капитала на „Албена” АД, притежавани от Община Балчик, въз основа на решение на Общински съвет – гр. Балчик за приватизация на акциите, собственост на общината.

4. Издава пенсионна лицензия на „ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО УТРЕ” АД. Пенсионната лицензия дава право за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване.

5. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 33 на КФН от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

6. Приема обзора на небанковия финансов сектор в България, изготвен с данни към края на първо тримесечие на 2014 г.

7.Отхвърля жалба вх. № 91-01-259 от 11.04.2013 г. от Пенсионно-осигурителна компания „Доверие” АД срещу заповед № 217 – ПОД от 28.03.2013 г., издадена от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор” като неоснователна.

8. Отхвърля жалба вх. № 91-01-279 от 18.04.2013 г. от Пенсионно-осигурително дружество „Алианц България” АД срещу заповед № 279 – ПОД от 15.04.2013 г., издадена от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор” като неоснователна.

9. Отхвърля жалба вх. № РГ-12-01-25 от 14.05.2013 г. от „ПОК Доверие” АД срещу заповед № 331 – ПOД от 30.04.2013 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, като неоснователна.

10. Отхвърля жалба вх. № РГ-12-05-27 от 14.05.2013 г. от „ПОД Алианц България” АД срещу заповед № 332 – ПOД от 30.04.2013 г. на заместник- председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, като неоснователна.

11. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за воденето и съхраняването на регистрите на Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства.

Решения от заседание на КФН на 22 юли 2014 г.

На заседанието си на 22 юли 2014 г. КФН реши:

1. Отказва да потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от „Български фонд за дялово инвестиране” АД.

2. Разширява обхвата на издадения на ИП „Авус Капитал” ООД, лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник с инвестиционните дейности и услуги по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 6 и ал. 3, т. 6 от ЗПФИ и с правото да извършва инвестиционни дейности и услуги по чл. 5, ал. 2, т. 1-7 и ал. 3, т. 1-7 от ЗПФИ  и в трети държави.

Заповед № 70/21 февруари 2014 г. е допълнена със Заповед № 226 от 11 юли 2014 г.

На основание чл. 170, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за застраховането и чл. 16, ал. 1, т. 16 във връзка с т. 5 и т. 17 от Закона за Комисията за финансов надзор, заместник-председателят, ръководещ управление „Застрахователен надзор” нарежда:

Заповед № 70 от 21.02.2014 г. (Заповедта) да се допълни, както следва:

Приложение № 4 към т. 2 от Заповедта се допълва със следните застрахователи и кодове:

„Застрахователно Дружество – Планета” ЕАД – код 61

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „АСЕТ ИНШУРЪНС” АД (ЗАД „АСЕТ ИНШУНЪС” АД) – код 62”.

http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/Zapoved-226.pdf

Решения от заседание на КФН на 16 юли 2014 г.

На заседанието си на 16 юли 2014 г. КФН реши:

1. Отказва да потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от „Спиди” АД, гр. София.

2. Издава временна забрана по постъпило търгово предложение от „Вентчър Екуити” ЕАД, за закупуване чрез инвестиционен посредник „ИП Фаворит” АД, на акции на „Агроенерджи Инвест” АДСИЦ, от останалите акционери на дружеството.

3. Отказва да потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от „Софарма имоти” АДСИЦ.

4. Вписва емисия акции в размер 12 554 205 лв., разпределени в 12 554 205 броя обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, на дивидент и на ликвидационен дял, с номинална стойност 1 лв. всяка, в резултат на увеличение на капитала на „Елхим – Искра”  АД, гр. Пазарджик от 12 554 205 лв. на 25 108 410 лв. в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

5. Ще изпрати уведомление до компетентния орган на приемащата държава членка за намерението на застрахователен брокер „Консулт Партнърс” ЕООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на право на установяване на територията на Великото Херцогство Люксембург.

Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 29.06.2012 г. до 30.06.2014 г.

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на 3,99 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 29.06.2012 г. до 30.06.2014 г.

За професионалните пенсионни фондове (ППФ), за същия период, е определена минимална доходност на годишна база в размер на 4,24 на сто.

Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 6,99 на сто, а за ППФ съответно е 7,24 на сто.

Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд.

Пълния текст на решения № 647-УПФ и № 648-ППФ от 14.07.2014 г. може да намерите в раздел „Административни документи”.

Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Решения от заседание на КФН на 14 юли 2014 г.

На заседанието си на 14 юли 2014 г. КФН реши:

1. Oтнема издадения на ИП „Глобал Маркетс” ООД лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник във връзка с открито с писмо, изх. № РГ-03-227-31 от 30.06.2014 г. производство по чл. 20, ал. 2, т. 4 от ЗПФИ.

2. Възнамерява да спазва „Насоките относно разглеждането на жалби от застрахователните посредници на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване”. Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) ще бъде уведомен за взетото решение както и настоящото решение и насоките ще бъдат обявени на интернет страницата на Комисията за финансов надзор.

Насоките могат да бъдат намерени в раздел „Европейски въпроси”/ЕС законодателство  /   Насоки и препоръки  /  EIOPA

http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/EIOPA_GLs_Complaints_Handling_Intermediaries_BG.pdf

Прессъобщение

Във връзка с днешното прессъобщение на Българската народна банка (БНБ) за продължаване на процедурата на специален надзор над КТБ, в рамките на своята компетентност Комисията за финансов надзор (КФН) информира, че блокираните финансови инструменти на клиенти на КТБ като инвестиционен посредник не са изложени на потенциален риск. КТБ не отговаря пред кредиторите си с финансови инструменти и парични средства на своите клиенти, предоставени на институцията в качеството й на инвестиционен посредник. Активите на клиентите на КТБ са защитени от закона и могат да бъдат прехвърлени при друг инвестиционен посредник или по собствена сметка на лицето. Прехвърлянето при друг инвестиционен посредник се извършва по искане на лицето по реда, предвиден в правилника на Централния депозитар АД.

Също така, КФН прави следните уточнения във връзка с некоректни, манипулативни, лъжливи и клеветнически медийни публикации от страна на издания на „Икономедиа” АД и на свързани с тях лица и неправителствени организации, които целят да внушат, че институцията носи отговорност за евентуални злоупотреби или неупражнен надзор спрямо Корпоративна търговска банка АД (КТБ), свързани с неправомерно отпускане на кредити:

  1. КФН няма никакви законови правомощия да упражнява надзор върху дейността на КТБ като банка по набиране на депозити и отпускане на кредити, както и да осъществява банков надзор спрямо банките в страната. Банковият надзор се упражнява единствено от Българската народна банка;
  2. Съгласно дадените й от закона правомощия, КФН упражнява единствено надзор на небанковия финансов сектор – осъществява пълен надзор върху дейността на пенсионно-осигурителните дружества, пенсионните фондове, застрахователите и застрахователните посредници, инвестиционните посредници, които не са банки, и управляващите дружества. КФН също така регулира капиталовите пазари, като следи публичните дружества регулярно да разкриват необходимата информация за своите инвеститори, както и да спазват ЗППЦК.
  3. Даването и отнемането на лиценз на банка, осъществяваща дейност като инвестиционен посредник, в т.ч. и на КТБ АД, се извършва от БНБ.
  4. КФН има правомощия по отношение КТБ АД само в качеството й на публично дружество т.е. да следи дали публикува периодични отчети и дали разкрива регулирана информация във връзка с търгуваните финансови инструменти, емитирани от нея. Има и ограничени правомощия да я надзирава като инвестиционен посредник – само във връзка с договорите й с клиенти, търгуващи с финансови инструменти на регулиран пазар (борса).

КФН държи да подчертае, че незабавно след възникване на кризата предприе и упражни в пълен обем всички правомощия, дадени й от закона: спря търговията с акции на КТБ АД в качеството й на публично дружество и изиска допълнителна информация от БНБ за естеството на предприетите спрямо дружеството мерки, с оглед защита на правата и интересите на инвеститорите от небанковия финансов сектор. Още на 23.06.2014 г. КФН поиска със специално писмо до управителя на БНБ и финансовия министър и свикването на Консултативния съвет за финансова стабилност, на който да бъдат разгледани всички отворени въпроси.

 

По инициатива на заместник – председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” – Николай Попов, в съответствие с възложената му от закона специална компетентност и в следствие на получените в КФН множество сигнали и жалби, бяха инициирани действия по проверка на редица лица, в това число и медии, на изказвания и публикации относно евентуални пазарни манипулации и съответствие и спазване на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти. След приключване на проверките и съответните административно-процесуални действия, предприети от заместник – председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, обществеността ще бъде надлежно информирана за резултатите.

Вероятно точно поради факта, че КФН не разполага със законови правомощия по регулирането и надзора на дейността на банките, и въпреки че банковият и небанковият сектор са свързани като части на финансовата система, представители на КФН не са били канени от президента на РБ или от неговата администрация и съответно не сa участвали в нито едно от проведените до момента заседания на Консултативните съвети по национална сигурност при президента, посветени на банковата система и обсъжданията за оздравяване на КТБ, възможни законови промени в тази посока.

Също така, не отговарят на истината и направените медийни внушения и тиражираните лъжи и манипулации, че КФН заедно с БНБ е подкрепяла идеите за т.нар. банкова ваканция. Институцията КФН или нейни представители не са участвали в дискусии в каквито и да са формати, както на политическо, така и на експертно ниво, на които да е била обсъждана подобна тема в най-широк смисъл.

Отново по повод появили се публични твърдения искаме да изтъкнем, че КФН и нейни представители никога и по никакъв повод не са коментирали стабилността на банковата система или нейни участници, включително КТБ АД, тъй като КФН няма правомощия, свързани с надзора на банковата система, както и не разполага с информация за осъществявания над банките надзор и предприети мерки от страна на БНБ.

КФН използва случая за пореден път да заяви, че при изпълнението на законовите си задължения няма да допусне да стане заложник на манипулативни, лъжливи и клеветнически медийни публикации от какъвто и да е характер или да се подаде на друг вид натиск, оказван с цел да се избeгне прилагането на закона с цялата му строгост и тежест спрямо нарушителите.

Данни за застрахователния пазар към края на месец май 2014 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите към края на месец април и месец май 2014 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.

СЪОБЩЕНИЕ

В Комисията за финансов надзор (КФН) постъпиха сигнали и запитвания от клиенти на инвестиционен посредник (ИП) „Глобал Маркетс” ООД относно процедурите при уреждане на отношенията с инвестиционния посредник във връзка с прекратяването на дейността му като ИП. В представените от ИП „Глобал Маркетс” ООД в КФН данни и документи е посочено, че всички отношения с клиенти на дружеството са уредени и по сметките на ИП за клиентски активи няма налични финансови инструменти и парични средства. При извършена проверка се установи, че лицата, подали сигналите в КФН, не фигурират в представения в КФН списък на клиенти на ИП „Глобал Маркетс” ООД, с които ИП твърди, че е уредило отношенията си. Предвид това КФН предприема действия за изясняване на случаите и уреждане на отношенията на всички клиенти с ИП „Глобал Маркетс” ООД с оглед защита на правата им.

 Във връзка с постъпилите сигнали и запитвания, уведомяваме всички заинтересовани страни, че процедурата за уреждане на отношенията между ИП „Глобал Маркетс” ООД и клиентите на дружеството са следните:

1. ИП „Глобал Маркетс” ООД има задължение да уведоми всички свои клиенти, които притежават финансови инструменти и парични средства при него, за взетото решение за прекратяване на дейността като лицензиран инвестиционен посредник и в тази връзка да покани клиентите си да заявят своето желание и да направят нареждане за разпореждане с притежаваните от тях финансови инструменти и парични средства при дружеството.

2. След уведомяването, клиентите трябва да подадат нареждане към ИП „Глобал Маркетс” ООД за разпореждане с притежаваните от тях финансови инструменти и парични средства (продажба на финансовите инструменти и изплащане на паричните средства или прехвърляне на активите към друг инвестиционен посредник).

3. След подаване на нареждането от клиента, ИП „Глобал Маркетс” ООД има задължение да изпълни дадените разпореждания.

4. В случай че клиент не подаде нареждане за разпореждане с притежаваните от него активи при ИП, то ИП прехвърля служебно финансовите инструменти и паричните средства на клиентите и уведомява всеки клиент за институцията, в която неговите активи са прехвърлени.

 Разходите по уреждане на отношенията между инвестиционния посредник и клиентите му са изцяло за сметка на инвестиционния посредник.