Решения от заседание на КФН на 16 юли 2014 г.

На заседанието си на 16 юли 2014 г. КФН реши:

1. Отказва да потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от „Спиди” АД, гр. София.

2. Издава временна забрана по постъпило търгово предложение от „Вентчър Екуити” ЕАД, за закупуване чрез инвестиционен посредник „ИП Фаворит” АД, на акции на „Агроенерджи Инвест” АДСИЦ, от останалите акционери на дружеството.

3. Отказва да потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от „Софарма имоти” АДСИЦ.

4. Вписва емисия акции в размер 12 554 205 лв., разпределени в 12 554 205 броя обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, на дивидент и на ликвидационен дял, с номинална стойност 1 лв. всяка, в резултат на увеличение на капитала на „Елхим – Искра”  АД, гр. Пазарджик от 12 554 205 лв. на 25 108 410 лв. в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

5. Ще изпрати уведомление до компетентния орган на приемащата държава членка за намерението на застрахователен брокер „Консулт Партнърс” ЕООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на право на установяване на територията на Великото Херцогство Люксембург.