Решения от заседание на КФН на 22 юли 2014 г.

На заседанието си на 22 юли 2014 г. КФН реши:

1. Отказва да потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от „Български фонд за дялово инвестиране” АД.

2. Разширява обхвата на издадения на ИП „Авус Капитал” ООД, лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник с инвестиционните дейности и услуги по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 6 и ал. 3, т. 6 от ЗПФИ и с правото да извършва инвестиционни дейности и услуги по чл. 5, ал. 2, т. 1-7 и ал. 3, т. 1-7 от ЗПФИ  и в трети държави.