Решения от заседание на КФН на 24 юли 2014 г.

На заседанието си на 24 юли 2014 г. КФН реши:

1. Разгледа, не уважи и отхвърли твърденията в подадения сигнал с писмо вх. № РГ-10-03-33 от 01.04.2014 г., уточнен с писмо вх. № РГ-10-03-43 от 23.05.2014 г. от г-н Румен Янчев и г-н Кристоф Рат – изпълнителни директори ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”.               

2. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия в размер 3 011 бр. обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени, лихвоносни и неконвертируеми облигации, с номинална стойност 1 000 лева всяка, с ISIN код BG2100017131, с дата на емитиране 04.12.2013 г., падеж 04.12.2018 г., фиксиран годишен лихвен процент в размер 6%, платим на 6 месеца, издадени от „Топлофикация – Враца” ЕАД, гр. Враца

3. Потвърждава проспект за публично предлагане на емисия ценни книжа в размер на 304 570 лева, разпределени в 304 570 броя обикновени, безналични, свободно прехвърляеми, поименни акции с право на глас, с ISIN код BG11АLBAAT17, с номинална стойност 1 лев всяка, представляващи 7,13% от капитала на „Албена” АД, притежавани от Община Балчик, въз основа на решение на Общински съвет – гр. Балчик за приватизация на акциите, собственост на общината.

4. Издава пенсионна лицензия на „ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО УТРЕ” АД. Пенсионната лицензия дава право за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване.

5. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 33 на КФН от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

6. Приема обзора на небанковия финансов сектор в България, изготвен с данни към края на първо тримесечие на 2014 г.

7.Отхвърля жалба вх. № 91-01-259 от 11.04.2013 г. от Пенсионно-осигурителна компания „Доверие” АД срещу заповед № 217 – ПОД от 28.03.2013 г., издадена от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор” като неоснователна.

8. Отхвърля жалба вх. № 91-01-279 от 18.04.2013 г. от Пенсионно-осигурително дружество „Алианц България” АД срещу заповед № 279 – ПОД от 15.04.2013 г., издадена от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор” като неоснователна.

9. Отхвърля жалба вх. № РГ-12-01-25 от 14.05.2013 г. от „ПОК Доверие” АД срещу заповед № 331 – ПOД от 30.04.2013 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, като неоснователна.

10. Отхвърля жалба вх. № РГ-12-05-27 от 14.05.2013 г. от „ПОД Алианц България” АД срещу заповед № 332 – ПOД от 30.04.2013 г. на заместник- председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, като неоснователна.

11. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за воденето и съхраняването на регистрите на Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства.