Решения от заседание на КФН на 25.03.2015 г.

На заседанието си на 25.03.2015 г. КФН реши:

1. Вписва емисия в размер на 2 797 899 броя поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадени от „Cофарма” АД, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 132 000 000 лв. на 134 797 899 лв. поради извършено преобразуване чрез вливане на „Българска роза – Севтополис” АД в „Cофарма” АД, в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Отказва да потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „ПФК ЦСКА” АД.

3. Изпраща писмо до „Сирма Груп Холдинг” АД, гр. София, за отстраняване в едномесечен срок на непълноти и несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация и документи.

4. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия в размер на 1 000 000 (един милион) евро, разпределени в 1 000 (хиляда) броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, необезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 (хиляда) евро всяка, с фиксиран лихвен процент 7,62% на годишна база, с дата на емитиране 15.10.2014 г. и падеж на 15.10.2019 г., издадени от „Финанс Директ” АД. Вписва горепосочената емисия облигации във водения от Комисията за финансов надзор регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

5. Изпраща уведомление до компетентния орган на приемащата държава членка за решението на УС на ЗАД „Алианц България” да преустанови правото на застрахователното дружество да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република Румъния.

6. Изпраща уведомление до компетентните органи на приемащите държави членки на ЕС – Австрия, Белгия, Република Чехия, Кипър, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Румъния,  Словакия, Словения, Испания,  Швеция, Нидерландия, Обединеното Кралство и Република Хърватска за намерението на застрахователния брокер „Мистрал Груп” ООД да извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги.

7. Признава пълна правоспособност на отговорен актюер на г-н Иван Рихтер.

Решения от заседание на КФН на 25.03.2015 г.

На заседанието си на 25.03.2015 г. КФН реши:

1. Вписва емисия в размер на 2 797 899 броя поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадени от „Cофарма” АД, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 132 000 000 лв. на 134 797 899 лв. поради извършено преобразуване чрез вливане на „Българска роза – Севтополис” АД в „Cофарма” АД, в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Отказва да потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „ПФК ЦСКА” АД.

3. Изпраща писмо до „Сирма Груп Холдинг” АД, гр. София, за отстраняване в едномесечен срок на непълноти и несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация и документи.

4. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия в размер на 1 000 000 (един милион) евро, разпределени в 1 000 (хиляда) броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, необезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 (хиляда) евро всяка, с фиксиран лихвен процент 7,62% на годишна база, с дата на емитиране 15.10.2014 г. и падеж на 15.10.2019 г., издадени от „Финанс Директ” АД. Вписва горепосочената емисия облигации във водения от Комисията за финансов надзор регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

5. Изпраща уведомление до компетентния орган на приемащата държава членка за решението на УС на ЗАД „Алианц България” да преустанови правото на застрахователното дружество да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република Румъния.

6. Изпраща уведомление до компетентните органи на приемащите държави членки на ЕС – Австрия, Белгия, Република Чехия, Кипър, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Румъния,  Словакия, Словения, Испания,  Швеция, Нидерландия, Обединеното Кралство и Република Хърватска за намерението на застрахователния брокер „Мистрал Груп” ООД да извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги.

7. Признава пълна правоспособност на отговорен актюер на г-н Иван Рихтер.

Данни за застрахователния пазар към края на месец декември 2014 г. (годишни предварителни данни)

 

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите към края на месец декември на 2014 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН –www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.

Решения от заседание на КФН на 17.03.2015 г.

На заседанието си на 17.03.2015 г. КФН реши:

1. Одобрява координационни споразумения на надзорните колегии между членовете и участниците в колегиумите на застрахователни групи  Uniqa Insurance Group,  Vienna Insurance Group, Allianz Insurance Group,  HDI Insurance Group, Generali Insurance Group, NN Group N.V. и упълномощава свой представител да подпише гореупоменатите споразумения.

2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия в размер 2 000 000 лв., разпределени в 2 000 000 бр. обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев и емисионна  стойност 1 лев всяка, издадени от „Риъл Булленд” АД, гр. София. Вписва горепосочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

3. Издава одобрение на „Експат Имоти” АДСИЦ, за замяна на „Експат капитал” АД с „Авто Юнион Пропъртис” ЕООД, като обслужващо дружество по отношение дейността на „Експат Имоти” АДСИЦ

4. Издава окончателна забрана за публикуване на търгово предложение за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД на акции на „Арома Риъл Естейт” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.

Решения от заседание на КФН на 17.03.2015 г.

На заседанието си на 17.03.2015 г. КФН реши:

1. Одобрява координационни споразумения на надзорните колегии между членовете и участниците в колегиумите на застрахователни групи  Uniqa Insurance Group,  Vienna Insurance Group, Allianz Insurance Group,  HDI Insurance Group, Generali Insurance Group, NN Group N.V. и упълномощава свой представител да подпише гореупоменатите споразумения.

2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия в размер 2 000 000 лв., разпределени в 2 000 000 бр. обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев и емисионна  стойност 1 лев всяка, издадени от „Риъл Булленд” АД, гр. София. Вписва горепосочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

3. Издава одобрение на „Експат Имоти” АДСИЦ, за замяна на „Експат капитал” АД с „Авто Юнион Пропъртис” ЕООД, като обслужващо дружество по отношение дейността на „Експат Имоти” АДСИЦ

4. Издава окончателна забрана за публикуване на търгово предложение за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД на акции на „Арома Риъл Естейт” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

За месец февруари нито едно ново застрахователно дружество от държава членка не е нотифицирало КФН за намерението си да извършва застрахователна дейност на територията на България, а 1 застрахователно дружество е преустановило дейност. Към 28 февруари 2015 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 487. 

През месец февруари 21 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 9 са преустановили дейност. Към 28 февруари 2015 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 1884.  

Няма нови застрахователи със седалище на територията на Република България, заявили намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС. През месец февруари общият брой на застрахователните дружествата със седалище на територията на Република България, заявили намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 12.     

През месец февруари няма застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, заявили намерението си да извършват дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги. Към 28 февруари общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 31.              

Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за четвъртото тримесечие и за 2014 г.

Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор обяви резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за четвъртото тримесечие и за 2014 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.

През четвъртото тримесечие на 2014 година в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 48 239 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средства от един пенсионен фонд в друг.

Общо 41 797 осигурени лица от подалите заявления през четвъртото тримесечие на 2014 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 91 999 хил. лв.

Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през 2014 г. са общо 179 372. Общият размер на прехвърлените средства от началото на годината е 391 243 хил. лв.

Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства в друг пенсионен фонд за четвъртото тримесечие и за 2014 г. може да намерите в раздел “Статистика”, “Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Решения от заседание на КФН на 10.03.2015 г.

На заседанието си на 10.03.2015 г. КФН реши:

1. Задължава „Чайкафарма висококачествените лекарства” АД, гр. София,  в едномесечен срок да отстрани непълноти и несъответствия и да представи допълнителна информация и документи за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на акции.

2. Отказва да потвърди проспект за публично предлагане на конвертируеми облигации, издадени от „Опортюнити България Инвестмънт” АД.

3. Задължава „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД, гр. София, в едномесечен срок да отстрани непълноти и несъответствия.

4. Издава окончателна забрана за публикуване на търгово предложение, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД на акции на „Арома” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.

5. Отказва  да разгледа по същество поради недопустимост искането на „Капман” АД, гр. София, за разширяване на издадения на дружеството лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

6. Признава придобита от Татяна Петрова квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

7. Изпраща уведомление до компетентните органи на приемащите държави членки на ЕС за намерението на застрахователния брокер „Сидерал Брокери” ООД, да извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на държави членки на Европейски съюз и Европейското икономическо пространство.

8. Отхвърля като неоснователна жалбата от „Трансстрой-автоматика и монтажи” АД срещу решение на заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност.

Решения от заседание на КФН на 10.03.2015 г.

На заседанието си на 10.03.2015 г. КФН реши:

1. Задължава „Чайкафарма висококачествените лекарства” АД, гр. София,  в едномесечен срок да отстрани непълноти и несъответствия и да представи допълнителна информация и документи за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на акции.

2. Отказва да потвърди проспект за публично предлагане на конвертируеми облигации, издадени от „Опортюнити България Инвестмънт” АД.

3. Задължава „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД, гр. София, в едномесечен срок да отстрани непълноти и несъответствия.

4. Издава окончателна забрана за публикуване на търгово предложение, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД на акции на „Арома” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.

5. Отказва  да разгледа по същество поради недопустимост искането на „Капман” АД, гр. София, за разширяване на издадения на дружеството лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

6. Признава придобита от Татяна Недялкова Петрова квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

7. Изпраща уведомление до компетентните органи на приемащите държави членки на ЕС за намерението на застрахователния брокер „Сидерал Брокери” ООД, да извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на държави членки на Европейски съюз и Европейското икономическо пространство.

8. Отхвърля като неоснователна жалбата от „Трансстрой-автоматика и монтажи” АД срещу решение на заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност.

Решение от заседание на КФН на 04.03.2015 г.

На заседанието си на 04.03.2015 г. КФН реши:

  1. Признава придобитата от Иво Благоев квалификация за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.