Решения от заседание на КФН на 26.06.2017 г.

 
На заседанието си на 26.06.2017 г. КФН реши:
 

1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Северкооп – Гъмза Холдинг“ АД, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 2 673 899 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 2 лева и емисионна стойност 4 лева всяка. Вписва горепосочената емисия акции, в процес на емитиране, във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
2. Приема Програма за нормативната дейност на Комисията за финансов надзор за периода 1 юли – 31 декември 2018 г. Програмата е публикувана на интернет страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба“ – „Програма за нормативната дейност на КФН“.
 
2. Уведомява Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор (CSSF), че Schroder Investment Management S.A., Luxembourg, може вече публично да предлага на територията на Република България два класа ценни книжа на подфонд ALL CHINA EQUITY на инвестиционно дружество Schroder International Selection Fund, управлявано от Schroder Investment Management S.A., Luxembourg.
 
3. Информира надзорния орган на Република Италия за намерението на ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве” АД да извършва дейност по т. 15 „Гаранции“ от раздел II, буква „А“ на Приложение № 1 от КЗ, на територията на Република Италия при условията на свобода на предоставяне на услуги.
 
4. Информира надзорния орган на Кралство Дания за намерението на ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД да извършва застрахователна дейност на територията на Кралство Дания при условията на свобода на предоставяне на услуги.
 
5. Изпраща писмо до Регулаторния орган на Кипър (Cyprus Securities and Exchange Commission – CySEC) с искане за предоставяне на допълнителна информация относно намерението на „A.N. Allnew Investments Ltd”, инвестиционен посредник, лицензиран от CySEC, да извършва дейност чрез установяване на клон на територията на Република България.
 
6. Изпраща писмо до УД „Елана Фонд Мениджмънт” АД с искане за предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявление за издаване на одобрение на нови членове на СД на УД „Елана Фонд Мениджмънт” АД.
 
7. Изпраща писмо до „Топлофикация – Плевен“ ЕАД, гр. Плевен, с искане за допълнителна информация във връзка със заявление за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.
 
8. Заличава „Дженерал Брокерс” EАД, „Ви Джи Инс брокърс” ООД и „ИНТЕЛ К” EООД от регистъра на застрахователните брокери.

Решения от заседание на КФН на 26.06.2018 г.

 
На заседанието си на 26.06.2018 г. КФН реши:
 

1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Северкооп – Гъмза Холдинг“ АД, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 2 673 899 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 2 лева и емисионна стойност 4 лева всяка. Вписва горепосочената емисия акции, в процес на емитиране, във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

2. Приема Програма за нормативната дейност на Комисията за финансов надзор за периода 1 юли – 31 декември 2018 г. Програмата е публикувана на интернет страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба“ – „Програма за нормативната дейност на КФН“.
 
2. Уведомява Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор (CSSF), че Schroder Investment Management S.A., Luxembourg, може вече публично да предлага на територията на Република България два класа ценни книжа на подфонд ALL CHINA EQUITY на инвестиционно дружество Schroder International Selection Fund, управлявано от Schroder Investment Management S.A., Luxembourg.
 
3. Информира надзорния орган на Република Италия за намерението на ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве” АД да извършва дейност по т. 15 „Гаранции“ от раздел II, буква „А“ на Приложение № 1 от КЗ, на територията на Република Италия при условията на свобода на предоставяне на услуги.
 
4. Информира надзорния орган на Кралство Дания за намерението на ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД да извършва застрахователна дейност на територията на Кралство Дания при условията на свобода на предоставяне на услуги.
 
5. Изпраща писмо до Регулаторния орган на Кипър (Cyprus Securities and Exchange Commission – CySEC) с искане за предоставяне на допълнителна информация относно намерението на „A.N. Allnew Investments Ltd”, инвестиционен посредник, лицензиран от CySEC, да извършва дейност чрез установяване на клон на територията на Република България.
 
6. Изпраща писмо до УД „Елана Фонд Мениджмънт” АД с искане за предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявление за издаване на одобрение на нови членове на СД на УД „Елана Фонд Мениджмънт” АД.
 
7. Изпраща писмо до „Топлофикация – Плевен“ ЕАД, гр. Плевен, с искане за допълнителна информация във връзка със заявление за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.
 
8. Заличава „Дженерал Брокерс” EАД, „Ви Джи Инс брокърс” ООД и „Интел К” EООД от регистъра на застрахователните брокери.

Решения от заседание на КФН на 25.06.2017 г.

На заседанието си на 25.06.2017 г. КФН реши:
 

1. Открива производство по издаване на индивидуален административен акт за отнемане на издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Прогресива Трейдинг“ ООД.
 
2. Открива производство по издаване на индивидуален административен акт за отнемане на издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Бета Корп” АД и за назначаване на квестор.
 
3. Взе решение за предприемане на действия по отписване от регистъра на застрахователните брокери и от регистъра на застрахователните агенти на лицата, които не са погасили дължимите такси за общ финансов надзор за 2018 г. към Комисия за финансов надзор.
 
4. Изпраща писмо до Холдинг „Света София“ АД с искане за допълнителна информация във връзка със заявление за потвърждаването на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
5. Прекратява производство за издаване на одобрение на „Емирейтс Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, за ново обслужващо дружество („Екип 5-Електрик” ООД) поради оттегляне на подадено от „Емирейтс Пропъртис” АДСИЦ заявление.
 
6. Отказва предоставянето на административна услуга на „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ по потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от дружеството, поради непогасени задължения към КФН.
 
7. Издава одобрение на Договор за преобразуване чрез вливане на „Унифарм” АД в „Софарма” АД по чл. 262ж от ТЗ от 17.05.2018 г. и Допълнително споразумение № 1 от 13.06.2018 г. към Договора за преобразуване чрез вливане, на докладите на управителните органи по чл. 262и от ТЗ и на докладите на проверителите по чл. 262м от ТЗ на всяко от участващите в преобразуването дружества.
 
8. Публикува актуализирани проспекти на договорен фонд „Аларик – глобални суровини“ и договорен фонд „Аларик – хибриден депозит“, управлявани от управляващо дружество „Аларик кепитъл“ АД.
 
9. Публикува актуализирани проспекти на договорен фонд „Варчев Високодоходен Фонд“ и договорен фонд „Варчев Балансиран Фонд“, управлявани от управляващо дружество „Варчев Мениджинг Компани” ЕАД.
 
10. Публикува актуализирани проспекти на договорен фонд „ПИБ Класик“, договорен фонд „ПИБ Гарант“, договорен фонд „ПИБ Авангард” и договорен фонд „ПФБК Восток“, управлявани от управляващо дружество „ПФБК Асет Мениджмънт“ АД.
 
11. Утвърждава „РСМ БГ" ЕООД за одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на ЖЗК „Съгласие“ АД.
 
12. Утвърждава „РСМ БГ" ЕООД и „Грант Торнтон“ ООД за одиторски дружества, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на ЗД „Съгласие“ АД.
 
13. Отказва да одобри Калин Орлинов Костов за член на УС и изпълнителен директор на ЗАД „Алианц България“ АД.
 
14. Отказва да одобри Калин Орлинов Костов за член на УС и изпълнителен директор на ЗАД „Алианц България живот” АД.
 
15. Изпраща писмо до „Съксес Финанс“ ЕООД с искане за допълнителна информация във връзка вписването на дружеството в регистъра на застрахователните брокери.
 
16. Вписва „Асиджест РЕ“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери.
 
            17. Одобрява Асен Милков Христов, Кирил Иванов Бошов  и Доминик Виктор Франсоа Жозеф Бодуен за членове на съвета на директорите, а Кирил Иванов Бошов и за изпълнителен директор на „Евроинс Иншурънс Груп” АД.
 
18. Одобрява Валентин Валентинов Илиев за член на Управителния съвет на „ЗК Лев Инс“ АД.
 
19. Утвърждава „Грант Торнтон” ООД за одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на „Европейска Застрахователна и Осигурителна Компания Застрахователно акционерно дружество” АД.
 
20. Утвърждава „БДО България“ ООД за одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на „Фи Хелт Застраховане” АД.
 
21. Определя представител на Комисията за финансов надзор, който да присъства при провеждане на изпит по модул M106 „Икономика“ от образователната програма на „Българско актюерско дружество”.
 
22. Приема Програма за защита на потребителите на небанкови финансови услуги и продукти (2018 г. – 2020 г.).
 
 
 

Решения от заседание на КФН на 25.06.2018 г.

На заседанието си на 25.06.2018 г. КФН реши:
 

1. Открива производство по издаване на индивидуален административен акт за отнемане на издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Прогресива Трейдинг“ ООД.
 
2. Открива производство по издаване на индивидуален административен акт за отнемане на издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Бета Корп” АД и за назначаване на квестор.
 
3. Взе решение за предприемане на действия по отписване от регистъра на застрахователните брокери и от регистъра на застрахователните агенти на лицата, които не са погасили дължимите такси за общ финансов надзор за 2018 г. към Комисия за финансов надзор.
 
4. Изпраща писмо до Холдинг „Света София“ АД с искане за допълнителна информация във връзка със заявление за потвърждаването на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
5. Прекратява производство за издаване на одобрение на „Емирейтс Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, за ново обслужващо дружество („Екип 5-Електрик” ООД) поради оттегляне на подадено от „Емирейтс Пропъртис” АДСИЦ заявление.
 
6. Отказва предоставянето на административна услуга на „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ по потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от дружеството, поради непогасени задължения към КФН.
 
7. Издава одобрение на Договор за преобразуване чрез вливане на „Унифарм” АД в „Софарма” АД по чл. 262ж от ТЗ от 17.05.2018 г. и Допълнително споразумение № 1 от 13.06.2018 г. към Договора за преобразуване чрез вливане, на докладите на управителните органи по чл. 262и от ТЗ и на докладите на проверителите по чл. 262м от ТЗ на всяко от участващите в преобразуването дружества.
 
8. Публикува актуализирани проспекти на договорен фонд „Аларик – глобални суровини“ и договорен фонд „Аларик – хибриден депозит“, управлявани от управляващо дружество „Аларик кепитъл“ АД.
 
9. Публикува актуализирани проспекти на договорен фонд „Варчев Високодоходен Фонд“ и договорен фонд „Варчев Балансиран Фонд“, управлявани от управляващо дружество „Варчев Мениджинг Компани” ЕАД.
 
10. Публикува актуализирани проспекти на договорен фонд „ПИБ Класик“, договорен фонд „ПИБ Гарант“, договорен фонд „ПИБ Авангард” и договорен фонд „ПФБК Восток“, управлявани от управляващо дружество „ПФБК Асет Мениджмънт“ АД.
 
11. Утвърждава „РСМ БГ" ЕООД за одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на ЖЗК „Съгласие“ АД.
 
12. Утвърждава „РСМ БГ" ЕООД и „Грант Торнтон“ ООД за одиторски дружества, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на ЗД „Съгласие“ АД.
 
13. Отказва да одобри Калин Костов за член на УС и изпълнителен директор на ЗАД „Алианц България“ АД.
 
14. Отказва да одобри Калин Костов за член на УС и изпълнителен директор на ЗАД „Алианц България живот” АД.
 
15. Изпраща писмо до „Съксес Финанс“ ЕООД с искане за допълнителна информация във връзка вписването на дружеството в регистъра на застрахователните брокери.
 
16. Вписва „Асиджест РЕ“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери.
 
17. Одобрява Асен Христов, Кирил Бошов  и Доминик Бодуен за членове на съвета на директорите, а Кирил Иванов Бошов и за изпълнителен директор на „Евроинс Иншурънс Груп” АД.
 
18. Одобрява Валентин Илиев за член на Управителния съвет на „ЗК Лев Инс“ АД.
 
19. Утвърждава „Грант Торнтон” ООД за одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на „Европейска Застрахователна и Осигурителна Компания Застрахователно акционерно дружество” АД.
 
20. Утвърждава „БДО България“ ООД за одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на „Фи Хелт Застраховане” АД.
 
21. Определя представител на Комисията за финансов надзор, който да присъства при провеждане на изпит по модул M106 „Икономика“ от образователната програма на „Българско актюерско дружество”.
 
22. Приема Програма за защита на потребителите на небанкови финансови услуги и продукти (2018 г. – 2020 г.).
 
 
 

Решения от заседание на КФН на 15.06.2018 г.

На заседанието си на 15.06.2018 г. КФН реши:

 
1. Вписва „235 Холдингс” АД като публично дружество в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
Вписва емисия в размер на 5 109 000 лева, разпределена в 5 109 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка, издадена от „235 Холдингс” АД и представляваща регистрирания капитал на дружеството.
 
2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ. Емисията е в размер на 20 150 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 1,90 лв. всяка. Емисията е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 20 150 000 лева до 40 300 00 лева, чрез издаване на нови 20 150 000 броя безналични акции.
Вписва горепосочената емисия акции, в процес на емитиране, във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа с цел търговия на регулиран пазар.
 
3. Изпраща писмо до „Юроприз“ ООД с искане за допълнителна информация във връзка с откриване на производство по заличаване на брокера от регистъра  на застрахователните брокери, воден от КФН.
 

 

Решения от заседание на КФН на 15.06.2018 г.

На заседанието си на 15.06.2018 г. КФН реши:

 
1. Вписва „235 Холдингс” АД като публично дружество в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
Вписва емисия в размер на 5 109 000 лева, разпределена в 5 109 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка, издадена от „235 Холдингс” АД и представляваща регистрирания капитал на дружеството.
 
2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ. Емисията е в размер на 20 150 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 1,90 лв. всяка. Емисията е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 20 150 000 лева до 40 300 00 лева, чрез издаване на нови 20 150 000 броя безналични акции.
Вписва горепосочената емисия акции, в процес на емитиране, във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа с цел търговия на регулиран пазар.
 
3. Изпраща писмо до „Юроприз“ ООД с искане за допълнителна информация във връзка с откриване на производство по заличаване на брокера от регистъра  на застрахователните брокери, воден от КФН.
 

 

Решения от заседание на КФН на 14.06.2018 г.


На заседанието си на 14.06.2018 г. КФН реши:
 
1. Издава лиценз на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания (секюритизация на вземания).
Потвърждава проспект за публично предлагане на 1 000 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка, които ще бъдат издадени от „Български фонд за вземания“ АДСИЦ, гр. София, в резултат на първоначално увеличаване на капитала на дружеството. Вписва горепосочената емисия акции (в процес на емитиране) в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации, които ще бъдат издадени от „Захарни заводи“ АД. Емисията е в размер до 200 000 броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми, необезпечени облигации, с базов актив обикновени безналични акции, с номинална и емисионна стойност от 100 лева за всяка облигация. Фиксираният годишен лихвен процент е в размер на 3%, платим на 6-месечен период, с изплащане на главницата на падежа заедно с последното лихвено плащане, с матуритет 84 месеца (7 години), считано от датата на емитирането.
Вписва посочената емисия конвертируеми облигации, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
3. Издава разрешение на управляващо дружество „Компас Инвест” АД да организира и управлява договорен фонд (ДФ) „Компас Евроселект”.
Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове и Документ с ключовата информация за инвеститорите на ДФ „Компас Евроселект”. Вписва емисията дялове и ДФ „Компас Евроселект” като емитент в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
           
4. Издава разрешение на управляващо дружество „Компас Инвест” АД да организира и управлява договорен фонд (ДФ) „Компас Фъндс Селект – 21”.
Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове и Документ с ключовата информация за инвеститорите на ДФ „Компас Фъндс Селект – 21”.
Вписва емисията дялове и ДФ „Компас Фъндс Селект – 21” като емитент в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
5. Издава одобрение на управляващото дружество „ЕФ Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управлявания от него договорен фонд „ЕФ Рапид”.
 
6. Издава одобрение на управляващото дружество “Реал Финанс Асет Мениджмънт” АД на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ и в Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите на управляваните от него договорни фондове “Реал Финанс Балансиран Фонд” и ДФ „Реал Финанс Високодоходен Фонд“.
 
7. Одобрява  Владимир Котларски, Тодор Ванев и Борислав Чиликов за нови членове на Съвета на директорите на управляващото дружество „Общинска Банка Асет Мениджмънт” ЕАД.
 
            8. Разширява обхвата на лиценза на застрахователя „Фи Хелт Застраховане” АД с нов клас застраховка: „Разни финансови загуби“.
 
            9. Заличава застрахователния брокер „Омега Иншурънс Брокер” EООД от регистъра на Комисията за финансов надзор.

 

Решения от заседание на КФН на 14.06.2018 г.


На заседанието си на 14.06.2018 г. КФН реши:
 
1. Издава лиценз на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания (секюритизация на вземания).
Потвърждава проспект за публично предлагане на 1 000 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка, които ще бъдат издадени от „Български фонд за вземания“ АДСИЦ, гр. София, в резултат на първоначално увеличаване на капитала на дружеството. Вписва горепосочената емисия акции (в процес на емитиране) в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации, които ще бъдат издадени от „Захарни заводи“ АД. Емисията е в размер до 200 000 броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми, необезпечени облигации, с базов актив обикновени безналични акции, с номинална и емисионна стойност от 100 лева за всяка облигация. Фиксираният годишен лихвен процент е в размер на 3%, платим на 6-месечен период, с изплащане на главницата на падежа заедно с последното лихвено плащане, с матуритет 84 месеца (7 години), считано от датата на емитирането.
Вписва посочената емисия конвертируеми облигации, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
3. Издава разрешение на управляващо дружество „Компас Инвест” АД да организира и управлява договорен фонд (ДФ) „Компас Евроселект”.
Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове и Документ с ключовата информация за инвеститорите на ДФ „Компас Евроселект”. Вписва емисията дялове и ДФ „Компас Евроселект” като емитент в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
           
4. Издава разрешение на управляващо дружество „Компас Инвест” АД да организира и управлява договорен фонд (ДФ) „Компас Фъндс Селект – 21”.
Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове и Документ с ключовата информация за инвеститорите на ДФ „Компас Фъндс Селект – 21”.
Вписва емисията дялове и ДФ „Компас Фъндс Селект – 21” като емитент в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
5. Издава одобрение на управляващото дружество „ЕФ Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управлявания от него договорен фонд „ЕФ Рапид”.
 
6. Издава одобрение на управляващото дружество “Реал Финанс Асет Мениджмънт” АД на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ и в Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите на управляваните от него договорни фондове “Реал Финанс Балансиран Фонд” и ДФ „Реал Финанс Високодоходен Фонд“.
 
7. Одобрява  Владимир Котларски, Тодор Ванев и Борислав Чиликов за нови членове на Съвета на директорите на управляващото дружество „Общинска Банка Асет Мениджмънт” ЕАД.
 
8. Разширява обхвата на лиценза на застрахователя „Фи Хелт Застраховане” АД с нов клас застраховка: „Разни финансови загуби“.
 
9. Заличава застрахователния брокер „Омега Иншурънс Брокер” EООД от регистъра на Комисията за финансов надзор.

10. Приема Стратегия за наблюдение на финансовите технологии (FinTech) в небанковия финансов сектор (2018 г. – 2020 г.).

 

Решения от заседание на КФН на 12.06.2018 г.


На заседанието си на 12.06.2018 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни необезпечени облигации, издадени от „Премиер Фонд“ АДСИЦ, гр. Варна. Емисията е в размер на 20 000 000 лева, разпределени в 20 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, необезпечени облигации с единична номинална и емисионна стойност 1 000 лева всяка, издадени на 15.12.2017 г. и с падеж на 15.12.2025 г. Фиксираният годишен лихвен процент е в размер на 6,50 %, а периодичността на лихвените плащания е на 6 месеца.
Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.
 
2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Сирма Груп Холдинг“ АД, гр. София. Емисията е в размер на 39 573 679 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка. Акциите ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на „Сирма Груп Холдинг“ от 59 360 518 лева до 98 934 197 лева.  
Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.
 
3. Издава одобрение на управляващото дружество „ОББ Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, Правилата за управление на риска и Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управлявания от него договорен фонд „ОББ Платинум Евро Облигации” (старо наименование ДФ „ОББ Евро Пари“). Одобрява и промените в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от дружеството договорни фондове ДФ “ОББ Глобал Детски Фонд“, ДФ „ОББ Глобал Дивидент”, ДФ „ОББ Глобал растеж“, ДФ „ОББ Глобал Фарм Инвест“, ДФ „ОББ Балансиран Фонд“, ДФ „ОББ Патримониум Земя“, ДФ „ОББ Премиум Акции“ и ДФ „ОББ Платинум Облигации“.
 
4. Издава разрешение на управляващото дружество „Астра Асет Мениджмънт” АД, гр. София, за преобразуване чрез сливане на управлявани от дружеството два договорни фонда (ДФ) „Астра Кеш“ и ДФ „Астра Плюс в новоучреден договорен фонд с наименование ДФ „Астра Кеш Плюс“.
           
5. Признава придобитата квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Венелин Колицов.