Решения от заседание на КФН на 26.06.2018 г.

 
На заседанието си на 26.06.2018 г. КФН реши:
 

1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Северкооп – Гъмза Холдинг“ АД, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 2 673 899 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 2 лева и емисионна стойност 4 лева всяка. Вписва горепосочената емисия акции, в процес на емитиране, във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

2. Приема Програма за нормативната дейност на Комисията за финансов надзор за периода 1 юли – 31 декември 2018 г. Програмата е публикувана на интернет страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба“ – „Програма за нормативната дейност на КФН“.
 
2. Уведомява Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор (CSSF), че Schroder Investment Management S.A., Luxembourg, може вече публично да предлага на територията на Република България два класа ценни книжа на подфонд ALL CHINA EQUITY на инвестиционно дружество Schroder International Selection Fund, управлявано от Schroder Investment Management S.A., Luxembourg.
 
3. Информира надзорния орган на Република Италия за намерението на ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве” АД да извършва дейност по т. 15 „Гаранции“ от раздел II, буква „А“ на Приложение № 1 от КЗ, на територията на Република Италия при условията на свобода на предоставяне на услуги.
 
4. Информира надзорния орган на Кралство Дания за намерението на ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД да извършва застрахователна дейност на територията на Кралство Дания при условията на свобода на предоставяне на услуги.
 
5. Изпраща писмо до Регулаторния орган на Кипър (Cyprus Securities and Exchange Commission – CySEC) с искане за предоставяне на допълнителна информация относно намерението на „A.N. Allnew Investments Ltd”, инвестиционен посредник, лицензиран от CySEC, да извършва дейност чрез установяване на клон на територията на Република България.
 
6. Изпраща писмо до УД „Елана Фонд Мениджмънт” АД с искане за предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявление за издаване на одобрение на нови членове на СД на УД „Елана Фонд Мениджмънт” АД.
 
7. Изпраща писмо до „Топлофикация – Плевен“ ЕАД, гр. Плевен, с искане за допълнителна информация във връзка със заявление за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.
 
8. Заличава „Дженерал Брокерс” EАД, „Ви Джи Инс брокърс” ООД и „Интел К” EООД от регистъра на застрахователните брокери.