Съобщение относно промени в Уведомлението по чл. 85, ал. 1 от Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници

Уведомяваме инвестиционните посредници (ИП), че във връзка с промените в Наредба № 15 за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства (Наредба № 15), изм. и доп. ДВ, бр. 63 от 15.07.2008 г., Уведомлението по чл. 85, ал. 1 от Наредба № 38 е променено и допълнено в съответствие с приетите допълнения и изменения в Наредба № 15. Съгласно цитираната разпоредба ИП следва да представят горната информация по утвърдения образец.
Следва да имате предвид, че неизпълнението на разпоредбата на чл. 85, ал. 1 от Наредба № 38 представлява административно нарушение по реда на чл. 127, ал. 1 от Закона за пазарите за финансови инструменти.
Формата на утвърденият образец може да намерите на интернет страницата на КФН в Раздел „Документи”,  Рубрика „Форми и образци на документи”.

„СИВОВ – ГРУП” ЕООД е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение, с което вписа „СИВОВ – ГРУП” ЕООД, гр. Бургас,  в регистъра на застрахователните брокери.
Решение 1114 може да намерите в раздел „Документи”.

Решения от заседание на КФН от 28 август 2008 г.

На свое заседание от  28 август  2008 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия конвертируеми облигации, които ще бъдат емитирани от „Индустриален холдинг България” АД, гр. София. Емисията е в размер на 21 878 000 лева, разпределени в 218 780 броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободнопрехвърляеми и необезпечени облигации, с номинална и емисионна стойност 100 лева всяка облигация, с  фиксирана лихва в размер на 8 % на годишна база, с 6-месечен период на лихвено плащане и матуритет – 3 години. Вписва посочената емисия конвертируеми облигации, в процес на емитиране, в регистъра на КФН.

2. Вписва „Болкан Пропърти Инструментс” АДСИЦ, гр. София, като публично дружество в регистъра на КФН, както и емисия акции на дружеството с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 650 000 лева, разпределени в 65 000 броя обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност 10 лева всяка и представлява съдебнорегистрирания капитал на дружеството.

3. Издаде одобрение на „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, гр. Пловдив, за замяна на три от четирите си обслужващи дружества, а имено „Одиторска кантора „Узунова” ЕООД, „Елта Консулт”АД и „Атренд” ЕООД с ново обслужващо дружество „Актив Сървисиз” ЕООД, гр. Пловдив.

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за второто тримесечие и за първото полугодие на 2008 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви резултатите от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за второто тримесечие и първото полугодие на 2008 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.
През второто тримесечие на 2008 година в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 24 188 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг.
Общо 21 656 осигурени лица от подалите заявления през второто тримесечие на 2008 г., са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 15 644 хил. лв.
Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през първите шест месеца на 2008 г. са общо 41 693. Общият размер на прехвърлените средства от началото на годината е 30 712 хил. лв.
Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства в друг пенсионен фонд за второто тримесечие и за първото полугодие на 2008 г. може да намерите в раздел “Осигурителен пазар”, “Статистика и анализи” за 2008 г.

Вписва се в публичния регистър четвърта професионална схема, управлявана от ПОК „ДСК-Родина” АД

Бисер Петков, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление „Осигурителен надзор”, разпореди  вписване на професионална схема на предприятие – осигурител във водения от комисията публичен регистър. Професионалната схема се управлява от Пенсионноосигурителна компания „ДСК-Родина” АД във фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми. Предприятието осигурител, учредило схемата, е «Каприкорн Кемикълс Груп» ООД.

Информация за вписаната професионална схема може да намерите на интернет страницата в раздел „За Бизнеса”, рубрика „Поднадзорни лица” – „Професионални схеми”

Вписва се в публичния регистър професионална схема, управлявана от ПОК „ДСК-Родина” АД

Бисер Петков, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление „Осигурителен надзор”, разпореди  вписване на професионална схема на предприятие – осигурител във водения от комисията публичен регистър. Професионалната схема се управлява от Пенсионноосигурителна компания „ДСК-Родина” АД във фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми. Предприятието осигурител, учредило схемата е „Банка ДСК” ЕАД.

Информация за вписаната професионална схема може да намерите на интернет страницата в раздел „За Бизнеса”, рубрика „Поднадзорни лица” – „Професионални схеми”

„Пенсионноосигурителен институт” АД получи разрешение за управление на универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", издаде разрешения за управление съответно на универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД. След издаване на разрешенията за управление на пенсионните фондове и вписването им  в окръжния съд дружеството ще може да започне да извършва дейност по допълнително пенсионно осигуряване.

Пълния текст на решения 1098, 1099 и 1100 може да намерите в раздел „Административни документи”. 

Решения от заседание на КФН от 25 август 2008 г.


На свое заседание от  25 август  2008 г. КФН взе следните решения:

1. Вписа като публично дружество «Агроенерджи» АДСИЦ, вписана е и емисията акции на дружеството в размер на 18 500 000 лв., разпределени в същия брой акции с номинална стойност от 1 лв.

2. Допусна Пламен Андреевски до изпит за признаване на частична правоспособност на отговорен актюер в областта на допълнителното пенсионно осигуряване

3. Допусна Борис Петрунов, Ангелина Пиронска и Антон Пиронски до изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер.

4. Призна пълна правоспособност на отговорен актюер на Росен Крачунов и Татяна Битунска

 

Одобрени са нови членове в ръководствата на две застрахователни компании и един нов застрахователен брокер

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде решения, с които одобри Орлин Пенев за прокурист на ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ”, гр. София и Мария Масларова-Гъркова за изпълнителен директор на ЗПК „Лев Инс” АД, гр. София.
В регистъра на застрахователните брокери се вписва „УЛАНИ” ЕООД, гр. Пловдив.
Решенията 1094, 1095, и 1096 може да намерите в раздел „Документи”.

Решения от заседание на КФН от 18 август 2008 г.

На свое заседание от  18 август  2008 г. КФН взе следните решения:


1. Наложи временна забрана на търгово предложение от „Сигма консултинг” ООД, гр. Пловдив за закупуване на акции на „Цигарена фабрика – Пловдив” АД, гр. Пловдив от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз” АД, гр. София.

2. Наложи временна забрана на търгово предложение от „Бизнес Център Изгрев” ЕООД, гр.  София за закупуване на акции на „Слънце Стара Загора Табак” АД, гр. Стара Загора от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционния посредник „Централна Кооперативна Банка” АД, гр. София.

3. Наложи временна забрана на търгово предложение от „Мел Холдинг” АД, гр. София за закупуване на акции на „Свиневъдство Стамболово” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник “Булброкърс” ЕАД, гр. София .

4. Наложи временна забрана на търгово предложение от “Мел Холдинг” АД, гр. София за закупуване на акции на “Месокомбинат Бургас” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник “Булброкърс” ЕАД, гр. София.

5. Вписа „Железопътна инфраструктура – холдингово дружество” АД, гр. София като публично дружество в регистъра на КФН, както и емисия от акции с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 58 362 963 лв.,  разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и представлява съдебнорегистрирания капитал на дружеството.

6. Вписва в публичния регистър емисия акции с цел търговия на регулиран пазар, издадени от “Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София. Емисията е в резултат от увеличаване на капитала на дружеството от 650 000 лв. на 972 270 лв. и е в размер на 322 270 лева, разпределена в същия броя обикновени акции, с номинална стойност 1 лев всяка една.
 
7. Вписва в публичния регистър емисия акции с цел търговия на регулиран пазар, издадени от “Агро Финанс” АДСИЦ, гр. София. Емисията е в резултат от увеличаване на капитала на дружеството от 16 137 954 лв. на 32 219 708 лв. и е в размер на 16 081 754 лева, разпределена в същия броя обикновени акции, с номинална стойност 1 лев всяка една.

8. Издаде одобрение на „Агро Финанс” АДСИЦ за замяна на «Ти Би Ай Консултинг» ЕООД с «Профинет» ЕООД като обслужващо дружество.

9. Издаде одобрение за промяна в устава на „Глобекс Истейт Фонд” АДСИЦ, гр. София. Промяната се отнася до  дейността и правомощията на СД.

11. Допусна Рени  Енгибарова до изпит за признаване на частична правоспособност на отговорен актюер в областта на допълнителното пенсионно осигуряване, насрочен за 28 септември и 9 ноември 2008 г.

14. Допусна Светослава Ангелова, Владимир Илиевски, Никола Памуков, Павел Димитров и Веселин Бурнаски до изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер, насрочен на 29.09.2008 г., 12.10.2008 г., 26.10.2008 г. и 09.11.2008 г.

16. Призна пълна правоспособност на отговорен актюер на Екатерина Леви и на Пенка Танева.

17. Поправи фактическа грешка в Решение № 705-ЗОД от 04.07.2008 г. на Комисията за финансов надзор във връзка с наименованието на здравноосигурителния фонд „Далл Богг: Живот и здраве” ЕАД. Името на фонда следва да се чете без интервал между думите „Далл” и „Богг”, а именно: Здравноосигурителен фонд „ДАЛЛБОГГ:ЖИВОТ И ЗДРАВЕ” ЕАД.