Решения от заседание на КФН от 25 август 2008 г.


На свое заседание от  25 август  2008 г. КФН взе следните решения:

1. Вписа като публично дружество «Агроенерджи» АДСИЦ, вписана е и емисията акции на дружеството в размер на 18 500 000 лв., разпределени в същия брой акции с номинална стойност от 1 лв.

2. Допусна Пламен Андреевски до изпит за признаване на частична правоспособност на отговорен актюер в областта на допълнителното пенсионно осигуряване

3. Допусна Борис Петрунов, Ангелина Пиронска и Антон Пиронски до изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер.

4. Призна пълна правоспособност на отговорен актюер на Росен Крачунов и Татяна Битунска