Вписва се в публичния регистър четвърта професионална схема, управлявана от ПОК „ДСК-Родина” АД

Бисер Петков, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление „Осигурителен надзор”, разпореди  вписване на професионална схема на предприятие – осигурител във водения от комисията публичен регистър. Професионалната схема се управлява от Пенсионноосигурителна компания „ДСК-Родина” АД във фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми. Предприятието осигурител, учредило схемата, е «Каприкорн Кемикълс Груп» ООД.

Информация за вписаната професионална схема може да намерите на интернет страницата в раздел „За Бизнеса”, рубрика „Поднадзорни лица” – „Професионални схеми”