Решения от заседание на КФН от 18 август 2008 г.

На свое заседание от  18 август  2008 г. КФН взе следните решения:


1. Наложи временна забрана на търгово предложение от „Сигма консултинг” ООД, гр. Пловдив за закупуване на акции на „Цигарена фабрика – Пловдив” АД, гр. Пловдив от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз” АД, гр. София.

2. Наложи временна забрана на търгово предложение от „Бизнес Център Изгрев” ЕООД, гр.  София за закупуване на акции на „Слънце Стара Загора Табак” АД, гр. Стара Загора от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционния посредник „Централна Кооперативна Банка” АД, гр. София.

3. Наложи временна забрана на търгово предложение от „Мел Холдинг” АД, гр. София за закупуване на акции на „Свиневъдство Стамболово” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник “Булброкърс” ЕАД, гр. София .

4. Наложи временна забрана на търгово предложение от “Мел Холдинг” АД, гр. София за закупуване на акции на “Месокомбинат Бургас” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник “Булброкърс” ЕАД, гр. София.

5. Вписа „Железопътна инфраструктура – холдингово дружество” АД, гр. София като публично дружество в регистъра на КФН, както и емисия от акции с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 58 362 963 лв.,  разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и представлява съдебнорегистрирания капитал на дружеството.

6. Вписва в публичния регистър емисия акции с цел търговия на регулиран пазар, издадени от “Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София. Емисията е в резултат от увеличаване на капитала на дружеството от 650 000 лв. на 972 270 лв. и е в размер на 322 270 лева, разпределена в същия броя обикновени акции, с номинална стойност 1 лев всяка една.
 
7. Вписва в публичния регистър емисия акции с цел търговия на регулиран пазар, издадени от “Агро Финанс” АДСИЦ, гр. София. Емисията е в резултат от увеличаване на капитала на дружеството от 16 137 954 лв. на 32 219 708 лв. и е в размер на 16 081 754 лева, разпределена в същия броя обикновени акции, с номинална стойност 1 лев всяка една.

8. Издаде одобрение на „Агро Финанс” АДСИЦ за замяна на «Ти Би Ай Консултинг» ЕООД с «Профинет» ЕООД като обслужващо дружество.

9. Издаде одобрение за промяна в устава на „Глобекс Истейт Фонд” АДСИЦ, гр. София. Промяната се отнася до  дейността и правомощията на СД.

11. Допусна Рени  Енгибарова до изпит за признаване на частична правоспособност на отговорен актюер в областта на допълнителното пенсионно осигуряване, насрочен за 28 септември и 9 ноември 2008 г.

14. Допусна Светослава Ангелова, Владимир Илиевски, Никола Памуков, Павел Димитров и Веселин Бурнаски до изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер, насрочен на 29.09.2008 г., 12.10.2008 г., 26.10.2008 г. и 09.11.2008 г.

16. Призна пълна правоспособност на отговорен актюер на Екатерина Леви и на Пенка Танева.

17. Поправи фактическа грешка в Решение № 705-ЗОД от 04.07.2008 г. на Комисията за финансов надзор във връзка с наименованието на здравноосигурителния фонд „Далл Богг: Живот и здраве” ЕАД. Името на фонда следва да се чете без интервал между думите „Далл” и „Богг”, а именно: Здравноосигурителен фонд „ДАЛЛБОГГ:ЖИВОТ И ЗДРАВЕ” ЕАД.