Решения от заседание на КФН от 28 август 2008 г.

На свое заседание от  28 август  2008 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия конвертируеми облигации, които ще бъдат емитирани от „Индустриален холдинг България” АД, гр. София. Емисията е в размер на 21 878 000 лева, разпределени в 218 780 броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободнопрехвърляеми и необезпечени облигации, с номинална и емисионна стойност 100 лева всяка облигация, с  фиксирана лихва в размер на 8 % на годишна база, с 6-месечен период на лихвено плащане и матуритет – 3 години. Вписва посочената емисия конвертируеми облигации, в процес на емитиране, в регистъра на КФН.

2. Вписва „Болкан Пропърти Инструментс” АДСИЦ, гр. София, като публично дружество в регистъра на КФН, както и емисия акции на дружеството с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 650 000 лева, разпределени в 65 000 броя обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност 10 лева всяка и представлява съдебнорегистрирания капитал на дружеството.

3. Издаде одобрение на „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, гр. Пловдив, за замяна на три от четирите си обслужващи дружества, а имено „Одиторска кантора „Узунова” ЕООД, „Елта Консулт”АД и „Атренд” ЕООД с ново обслужващо дружество „Актив Сървисиз” ЕООД, гр. Пловдив.