Комисията за финансов надзор ще изпълнява проект по ОПАК

На 31 май 2014 г. се проведе събитие за официалното представяне на проект „Повишаване капацитета на служителите от КФН с цел утвърждаване на компетентна и ефективна държавна администрация”, Договор № А13-22-62/08.05.2014 г. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основната цел на проекта е повишаването на ключови и професионални умения на служителите в КФН, което ще доведе до по-ефективно изпълнение на задълженията им, ще повиши личната им мотивация и удовлетвореност, заяви на събитието ръководителят му Рая Цветкова. Очаква се служителите на комисията да преминат обучения по английски език и над 200 специализирани курса в Института по публична администрация (ИПА).

На официалното представяне на проекта бяха поканени служители и партньори на КФН.

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за първото тримесечие на 2014 г.

Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор обяви резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за първото тримесечие на 2014 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.

През първото тримесечие на 2014 година в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 59 936 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средства от един пенсионен фонд в друг.

Общо 50 252 осигурени лица от подалите заявления през първото тримесечие на 2014 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 112 413 хил. лв.

Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства в друг пенсионен фонд за първото тримесечие на 2014 г. може да намерите в раздел “Статистика”, “Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Решения от заседание на КФН на 27 май 2014 г.

На заседанието си на 27 май КФН реши:

  1. Признава на Емил Емилов придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант.
  2. Признава на Павлета Великова пълна правоспособност на отговорен актюер.

 

Решения от заседание на КФН на 22 май 2014 г.

На заседанието си от 22 май 2014 г. КФН реши:

1. Вписва последваща емисия акции с цел търговия на регулиран пазар, издадени от „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София в размер на 562 704 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лв. всяка в резултат на увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл. 78, ал. 1 от ЗППЦК в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.

2. Вписва емисия в размер на 2 625 000 обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми варанти, с емисионна стойност 0,41 лева, издадени от „Свинекомплекс Николово” АД по реда на чл. 78, ал. 1 от ЗППЦК, които дават право на титулярите на варанти да упражнят в 4-годишен срок правото си да запишат съответния брой акции от базовия актив на варантите по емисионна стойност 3.00 лв. за акция, които „Свинекомплекс Николово” АД ще издаде при последващо/щи увеличаване/ния на капитала си, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

3. Да изпрати уведомление до компетентните органи на приемащите държави-членки за решението на инвестиционен посредник „Евро-финанс” АД относно намерението на дружеството да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на Великобритания и Германия.

4. Признава придобитата от Николай Василев квалификация и да му бъде издаден сертификат, даващ му право да упражнява дейност като инвестиционен консултант, след внасянето на съответната такса, определена в тарифата по чл. 27, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор.

5.Потвърждава, че ЗАД „Алианц България” има право да  извършва дейност на територията на Румъния по всички видове застраховки при свобода на предоставяне на услуги.

6. Да изпрати уведомление до компетентния орган на приемащата държава за намерението на застрахователен брокер „Си Ай Би” ООД да извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Р. Румъния.

7. Приема на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, както и за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането, които отговорният актюер заверява.

Основните промени в наредбата са свързани със зачитането на базовия модул от изпита за признаване на правоспособност на отговорен актюер, организиран от КФН. Прецизирани са и разпоредбите, уреждащи производствата за признаване на правоспособност.

Проектът на наредбата и мотивите към него са публикувани в раздел „Нормативна уредба”, подраздел „Обществени консултации” – http://www.fsc.bg/Obshtestveni-konsultacii-bg-128

Срокът за даване на становища и предложения по проекта е до 05.06.2014 г.

Председателят на КФН Стоян Мавродиев поздрави гостите на честването по случай 100 години Фондова борса в България

В реч по повод честването на 100 години Фондова борса в България председателят на КФН Стоян Мавродиев подчерта, че БФБ трябва да се подкрепя от всички институции в мисията й – да работи активно за развитието на организирания капиталов пазар у нас, тъй като работещият капиталов пазар означава стабилност, икономическа предвидимост, повече бизнес и повече работни места.

Според него борсата трябва да се превърне занапред в основен източник на финансиране на българския бизнес, включително на средния и малък бизнес. Това може да стане факт с въвеждането на нови инструменти и възможности за търговия, с разгръщане на по-агресивна стратегия за привличане на нови емитенти и инвеститори и със задълбочаване на сътрудничеството с европейски и регионални партньори. От името на Комисията за финансов надзор ви уверявам, че ние като регулатор, който отговаря за БФБ, ще продължим да правим всичко възможно за стабилността, прозрачността и атрактивността на капиталовия пазар у нас, допълни Стоян Мавродиев.

В заключение председателят на КФН изрази задоволството си от факта, че българската фондовата борса е сред най-силно представящите се в световен мащаб от началото на годината и изтъкна, че има сериозни аргументи в подкрепа на прогнози, че фондовият ни пазар ще расте и ще стане още по-атрактивно място за инвестиции и набиране на капитал.

В събитието се включиха премиерът Пламен Орешарски, министърът на финансите Петър Чобанов, управителят на БНБ Иван Искров, водещи представители на институции и компании от финансовия сектор.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

            Към 30 април 2014 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 462. За месец април 10 застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали КФН за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България, а броят на отказалите се е 1.

            Към 30 април 2014 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1759. През месец февруари 19 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 5 са отказалите се.

            През месец април общият брой на застрахователните дружествата със седалище на територията на Република България, заявили намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, остава 10.

            Към 31 март общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 28.     

Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Ралица Агайн-Гури оцени финалистите във Финансовия иновационен лагер 2014

Заместник-председателят на КФН Ралица Агайн Гури беше член на журито във второто издание на Финансовия иновационен лагер – инициатива на Джуниър Ачийвмънт България. Проектът дава възможност на амбициозни и мотивирани ученици да вникнат в реалните условия на бизнеса, да се запознаят с добрите практики и да научат повече за икономическите модели и инструменти за управление, прилагани на практика във финансовата сфера.

 

За финала на Финансовия иновационен лагер през 2014 г. бяха одобрени общо 60 ученици от цялата страна, които демонстрираха изявен интерес и познания във финансовата сфера. Те представиха иновативни решения за насърчаване на инвестициите на гражданите и домакинствата. Разпределени в екипи и с подкрепата на консултанти, младите хора оформиха идеи, които да решават конкретни проблеми на потребителите. Победители във второто поредно издание на инициативата стана отборът SmartI, в който участваха Венелин Ангелов, ученик в ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ – Велико Търново, Исмет Исметов – ученик в СОУ „Васил Левски”, Вълчи Дол, Ангелина Постолова – ученичка в ПТГ „Никола Вапцаров“ – Самоков, Кристина Томова – ученичка в НТГ – Пловдив и Александър Първанов – ученик от СМГ – София.

 

Участието на Ралица Агайн Гури в журито на конкурса е част от целенасочените усилия на КФН да поощрява и съдейства за повишаване на финансовата грамотност на младите хора у нас.

Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2014 г.

Управление “Осигурителен надзор” на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2014 г. Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 31.03.2014 г.

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31.03.2014 г. е 4 212 072 души, като нараства спрямо 31.03.2013 г. с 2,33 на сто.

В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.03.2014 г. са акумулирани нетни активи на стойност 7 225 198 хил.лв. В сравнение с края на първото тримесечие на 2013 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 21,67 на сто.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през първото тримесечие на 2014 г. възлизат на 39 649 хил.лв. и нарастват с 22,25 на сто в сравнение с отчетените приходи през съответния период на предходната година. Общият нетен финансов резултат на дружествата за първото тримесечие на 2014 г. е в размер на 19 015 хил.лв.

Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2014 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 31.03.2014 г. по пол и възраст може да намерите в раздел “Статистика”, “Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Решения от заседание на КФН на 13 май 2014 г.

На заседанието си от 13 май 2014 г. КФН реши:

 

  1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия в размер на 40 000 000 евро, разпределена в 800 бр. обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, безсрочни, необезпечени, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми, подчинени облигации, с номинална и емисионна стойност 50 000 евро всяка, платима веднъж годишно, издадени от „Първа инвестиционна банка” АД, гр. София. Вписва горепосочената емисия облигации във водения от Комисията за финансов надзор регистър. Вписва „Първа инвестиционна банка” АД като емитент във водения от Комисията за финансов надзор регистър.
  2. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение, внесено от „Велде” ГмбХ, Австрия, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Дилингова Финансова Компания” АД на акции от капитала на „Велде България” АД, гр. Троян, от останалите акционери на дружеството.
  3. Не издава забрана за публикуване на търгово предложението на „Сиесайеф” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Карол” АД на акции на „Пампорово” АД, от останалите акционери на дружеството.
  4. Издава на „Дженерали Застраховане” АД допълнителен лиценз по застраховка „Разни финансови загуби”, за нови рискове, а именно „рискове, свързани със заетостта”.

Решения от заседание на КФН на 7 май 2014 г.

На заседанието си от 7 май 2014 г. КФН реши:

 

1. Вписва в регистъра емисия в размер на 2 500 000 лева, разпределени в акции на стойност 2 лева, издадени от „Холдинг Кооп Юг” АД, гр. София.

2. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Химимпорт” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Централна Кооперативна Банка” АД на акции на „Проучване и добив на нефт и газ” АД, от останалите акционери на дружеството.

3. Одобрява промени в устава на „Недвижими имоти София” АДСИЦ, приети на редовно ОСА. 

4. Да изпрати уведомление до компетентните органи на приемащите държави-членки за решението на УС на ЗАД „Алианц България” да преустанови правото си да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на териториите на Австрия, Белгия, Германия, Кипър, Чешка Република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Гърция, Унгария, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Испания, Швеция, Великобритания.