Решения от заседание на КФН на 13 май 2014 г.

На заседанието си от 13 май 2014 г. КФН реши:

 

  1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия в размер на 40 000 000 евро, разпределена в 800 бр. обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, безсрочни, необезпечени, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми, подчинени облигации, с номинална и емисионна стойност 50 000 евро всяка, платима веднъж годишно, издадени от „Първа инвестиционна банка” АД, гр. София. Вписва горепосочената емисия облигации във водения от Комисията за финансов надзор регистър. Вписва „Първа инвестиционна банка” АД като емитент във водения от Комисията за финансов надзор регистър.
  2. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение, внесено от „Велде” ГмбХ, Австрия, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Дилингова Финансова Компания” АД на акции от капитала на „Велде България” АД, гр. Троян, от останалите акционери на дружеството.
  3. Не издава забрана за публикуване на търгово предложението на „Сиесайеф” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Карол” АД на акции на „Пампорово” АД, от останалите акционери на дружеството.
  4. Издава на „Дженерали Застраховане” АД допълнителен лиценз по застраховка „Разни финансови загуби”, за нови рискове, а именно „рискове, свързани със заетостта”.