Решения от заседание на КФН на 7 май 2014 г.

На заседанието си от 7 май 2014 г. КФН реши:

 

1. Вписва в регистъра емисия в размер на 2 500 000 лева, разпределени в акции на стойност 2 лева, издадени от „Холдинг Кооп Юг” АД, гр. София.

2. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Химимпорт” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Централна Кооперативна Банка” АД на акции на „Проучване и добив на нефт и газ” АД, от останалите акционери на дружеството.

3. Одобрява промени в устава на „Недвижими имоти София” АДСИЦ, приети на редовно ОСА. 

4. Да изпрати уведомление до компетентните органи на приемащите държави-членки за решението на УС на ЗАД „Алианц България” да преустанови правото си да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на териториите на Австрия, Белгия, Германия, Кипър, Чешка Република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Гърция, Унгария, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Испания, Швеция, Великобритания.