Решения от заседание на КФН на 15.06.2016 г.

На заседанието си на 15.06.2016 г. КФН реши:

1.Приема Програма за нормативната дейност на Комисията за финансов надзор за периода юли – декември 2016 г.
 
2.Одобрява отчета за изпълнение на бюджета на Фонда за компенсиране на инвеститорите за 2015 г.
 
3.Изпраща писмо до „Нео Лондон Капитал” ЕАД с указания за коригиране на констатирани непълноти и несъответствия относно потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции.
 
4.Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия в акции издавани от „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане (в процес на емитиране), във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
 
5.Вписва УД „Конкорд Асет Мениджмънт” АД, като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, чиито активи не надхвърлят установените в чл. 197, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ прагове в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 7 от ЗКФН, воден от Комисията за финансов надзор.
 
6.Издава разрешение на управляващо дружество „Елана Фонд Мениджмънт” АД да организира и управлява договорен фонд „Елана България”. Вписва на основание чл. 12, ал. 8 от ЗДКИСДПКИ договорен фонд „Елана България” в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, воден от Комисията за финансов надзор (КФН). Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорен фонд „Елана България” и Документ с ключовата информация за инвеститорите на основание чл. 12, ал. 6 от ЗДКИСДПКИ. Вписва емисията дялове в публичния регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН. Вписва договорен фонд „Елана България” като емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.
 
7.Изпраща уведомление до компетентния орган на Федерална Република Германия и Кралство Холандия относно представена допълнителна информация по чл. 46, ал. 1 от КЗ във връзка с намерението на ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве” АД да осъществява дейност на територията на посочените държави членки при условията на свободата на предоставяне на услуги.
 
8.Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Италия относно намерението „Дженерали Застраховане” АД да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги по следните видове застраховки, за които има издаден лиценз по Раздел II, буква “А” на Приложение 1 от Кодекса за застраховането (КЗ), а именно: т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18.

Решения от заседание на КФН на 15.06.2016 г.

На заседанието си на 15.06.2016 г. КФН реши:

1.Приема Програма за нормативната дейност на Комисията за финансов надзор за периода юли – декември 2016 г.
 
2.Одобрява отчета за изпълнение на бюджета на Фонда за компенсиране на инвеститорите за 2015 г.
 
3.Изпраща писмо до „Нео Лондон Капитал” ЕАД с указания за коригиране на констатирани непълноти и несъответствия относно потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции.
 
4. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия в акции издавани от „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане (в процес на емитиране), във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
 
5.Вписва УД „Конкорд Асет Мениджмънт” АД, като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, чиито активи не надхвърлят установените в чл. 197, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ прагове в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 7 от ЗКФН, воден от Комисията за финансов надзор.
 
6.Издава разрешение на управляващо дружество „Елана Фонд Мениджмънт” АД да организира и управлява договорен фонд „Елана България”. Вписва на основание чл. 12, ал. 8 от ЗДКИСДПКИ договорен фонд „Елана България” в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, воден от Комисията за финансов надзор (КФН). Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорен фонд „Елана България” и Документ с ключовата информация за инвеститорите на основание чл. 12, ал. 6 от ЗДКИСДПКИ. Вписва емисията дялове в публичния регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН. Вписва договорен фонд „Елана България” като емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.
 
7.Изпраща уведомление до компетентния орган на Федерална Република Германия и Кралство Холандия относно представена допълнителна информация по чл. 46, ал. 1 от КЗ във връзка с намерението на ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве” АД да осъществява дейност на територията на посочените държави членки при условията на свободата на предоставяне на услуги.
 
8.Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Италия относно намерението „Дженерали Застраховане” АД да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги по следните видове застраховки, за които има издаден лиценз по Раздел II, буква “А” на Приложение 1 от Кодекса за застраховането (КЗ), а именно: т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18.

КФН ПРЕДУПРЕЖДАВА ЗА НЕЛИЦЕНЗИРАНИ УЧАСТНИЦИ НА КАПИТАЛОВИЯ ПАЗАР

Комисията за финансов надзор (КФН) предупреждава потенциалните инвеститори за дружества, които нямат право да извършват дейност като инвестиционен посредник или управляващо дружество на територията на Република България. КФН редовно извършва проверки на дружества, за които има данни и съмнения, че извършват инвестиционни дейности и предлагат инвестиционни услуги, без да притежават необходимия за това лиценз, както и на свързаните с тях физически и юридически лица. Проверките на място на нелицензираните участници на капиталовия пазар се осъществяват съвместно от проверяващи екипи на КФН, Главна дирекция „Национална полиция” към Министерството на вътрешните работи (ГДНП към МВР) и Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС). За да защити правата на потребителите на финансови услуги и за да предотврати измами при инвестиране във финансови инструменти, финансовият регулатор активно си сътрудничи с надзорните органи на други държави.
 
КФН поддържа на своята интернет страницата и регулярно обновява Списък на дружествата, които не са лицензирани от КФН, който е достъпен на следния интернет адрес: http://www.fsc.bg/bg/novini/spisak-na-druzhestva-koito-ne-sa-litsenzirani-ot-kfn-i-nyamat-pravo-da-izvarshvat-deynost-kato-investitsionen-posrednik-ili-upravlyavashto-druzhestvo-na-teritoriyata-na-republika-balgariya-8122.html.

За да защитят интереса си, потребителите, които желаят да инвестират във финансови инструменти и парични средства чрез сключване на сделки или посредством доверително управление, е необходимо първо да проверят дали съответното дружество е лицензирано от КФН и има право, съгласно издадения лиценз, да предоставя съответната услуга на клиенти. Следните дружества не са лицензирани от КФН и нямат право да извършват дейност като инвестиционен посредник или управляващо дружество на територията на Република България:

1.„ФИНАНСОВ КОНСУЛТ” ООД (ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ „ТЕЛЕТРЕЙД СОФИЯ” ООД);
2.„БРОКЕРИДЖ – ХРИСТО ИВАНОВ” ЕООД;
3.„24 ТРЕЙД” ЕООД (ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ „ЕКСУС МАРКЕТС” ЕООД);
4. DEALERWEB LTD;
5.„ИНВЕСТОРС” ЕООД (ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ „АСТОН МАРКЕТС” ЕООД);
6. TRADERXP (TRADERXP LTD);
7. „ТЕЛЕТРЕЙД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ГР. СОФИЯ;
8. „ИНСТАФОРЕКС” (INSTAFOREX), РУСИЯ;
9. „ХОТФОРЕКС” (HOTFOREX), МАВРИЦИЙ;
10. „СИТИКЕПИТЪЛ” ООД, ГР. СОФИЯ;
11. „БУЛГЕРИАН ТРЕЙДИНГ ГРУП”, ГР. СОФИЯ;
12. „КЕЙ ЕФ ЕМ КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС” ЕООД, ГР. СОФИЯ;
13. „ИНСТА СОФИЯ” ООД;
14. ISLANDBAY SERVICES LTD. С ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ BROKER
CAPITAL;
15. „БРОКЕРС СТАР” ООД;
16. „БЕЛФОР КАПИТАЛ” ООД, ГР. СОФИЯ;
17. „ЕФЕКСГЛОРИ” ООД, ГР. ПЛОВДИВ;
18. „Б.М. ИНВЕСТМЕНТС” ЕООД;
19. TRADEPLUS SOLUTIONS LTD., MARSHALL ISLANDS;
20. ТВОЙ МИЛЛИОН;
21. PLUSOPTION;
22. „ИНТЕРАКТИВ КАМПЪНИ” ЕООД;
23. „АЛФА БРОКИНГ” ЕООД;
24.„ТИГЪР АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД;
25.„НЮ КЕПТЪЛ ТРЪСТ” ЕООД;
26.„АТЛАНТИК КЕПИТЪЛ” ЕООД;
27.„ЕРИДА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД;
28.„РОЯЛ КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД;
29.„ПРОМЕТЕОС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД;
30.„РИДЖИФИЙЛД КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД;
31.TIGER ASSET MANAGEMENT LLC, АВСТРИЯ;
32. „НЕМЕСИС КЕПИТЪЛ БИ ДЖИ” ЕООД;
33. „ПРОСПЕР ГЕСИТ” ЕООД;
34. „ДЖИ ДИ ЕМ ЕФ ЕКС ЮРЪП” ЕООД.
 

Инвеститорите следва да имат предвид, че при сключване на договори за предоставяне на инвестиционни услуги и подаване на нареждания за сключване на сделки с финансови инструменти, включително при предоставяне на парични средства или финансови инструменти за доверително управление, с дружества, които не са лицензирани от КФН или от компетентния орган на друга държава членка, могат да бъдат измамени и да понесат значителни финансови загуби.

Предоставените финансови инструменти и парични средства от инвеститорите на дружества, които не са лицензирани и съответно контролирани от КФН, не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ). 

Дружества, които са лицензирани като инвестиционни посредници в държави извън Европейския съюз, не могат да предоставят инвестиционни услуги на територията на Република България, без да имат издадено разрешение от КФН за това и без да бъдат вписани във водения от КФН регистър.

Списък на инвестиционните посредници и управляващите дружества, получили лиценз от КФН, може да намерите на интернет страницата на КФН ( www.fsc.bg ) в рубрика „Електронен регистър и картотека” на следния адрес:
http://212.122.187.59/public/index.php?lang=bg и http://www.fsc.bg/bg/pazari/kapitalov-pazar/spisatsi-podnadzorni-litsa/investitsionni-posrednitsi/

Списък на инвестиционните посредници от държави членки, имащи право да предоставят инвестиционни услуги и да извършват инвестиционни дейности на територията на Република България, може да намерите на интернет страницата на КФН на следния адрес: http://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/notifikatsii/notifikatsii-polucheni-v-kfn/ 

Сигнали и жалби във връзка с дейността на лицензираните инвестиционни посредници, а също и данни и съмнения относно дружества, които извършват инвестиционно посредничество без лиценз гражданите могат да подават на адрес: Комисия за финансов надзор, гр. София 1000, ул. „Будапеща” № 16 или на e-mail: delovodstvo@fsc.bg

СПИСЪК НА ДРУЖЕСТВА, КОИТО НЯМАТ ИЗДАДЕН ЛИЦЕНЗ ОТ КФН И НЯМАТ ПРАВО ДА УПРАЖНЯВАТ ДЕЙНОСТ КАТО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК ИЛИ УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО

Комисията за финансов надзор (КФН) на Република България предупреждава потенциалните инвеститори за дружества, които не са лицензирани и нямат право да извършват дейност на територията на страната. Списъкът на дружествата, които не са лицензирани от КФН, ще помогне за предотвратяване на измами при инвестиране във финансови инструменти.

За да защитят интереса си гражданите, които желаят да инвестират във финансови инструменти и парични средства чрез сключване на сделки или посредством доверително управление, е необходимо първо да проверят дали съответното дружество е лицензирано от КФН и има право, съгласно издадения лиценз, да предоставя съответната услуга на клиенти. Следните дружества не са лицензирани от КФН и нямат право да извършват дейност като инвестиционен посредник или управляващо дружество на територията на Република България:
 

1.„ФИНАНСОВ КОНСУЛТ” ООД (ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ „ТЕЛЕТРЕЙД СОФИЯ” ООД);
2.„БРОКЕРИДЖ – ХРИСТО ИВАНОВ” ЕООД;
3.„24 ТРЕЙД” ЕООД (ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ „ЕКСУС МАРКЕТС” ЕООД);
4. DEALERWEB LTD;
5.„ИНВЕСТОРС” ЕООД (ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ „АСТОН МАРКЕТС” ЕООД);
6. TRADERXP (TRADERXP LTD);
7. „ТЕЛЕТРЕЙД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ГР. СОФИЯ;
8. „ИНСТАФОРЕКС” (INSTAFOREX), РУСИЯ;
9. „ХОТФОРЕКС” (HOTFOREX), МАВРИЦИЙ;
10. „СИТИКЕПИТЪЛ” ООД, ГР. СОФИЯ;
11. „БУЛГЕРИАН ТРЕЙДИНГ ГРУП”, ГР. СОФИЯ;
12. „КЕЙ ЕФ ЕМ КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС” ЕООД, ГР. СОФИЯ;
13. „ИНСТА СОФИЯ” ООД;
14. ISLANDBAY SERVICES LTD. С ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ BROKER
CAPITAL;
15. „БРОКЕРС СТАР” ООД;
16. „БЕЛФОР КАПИТАЛ” ООД, ГР. СОФИЯ;
17. „ЕФЕКСГЛОРИ” ООД, ГР. ПЛОВДИВ;
18. „Б.М. ИНВЕСТМЕНТС” ЕООД;
19. TRADEPLUS SOLUTIONS LTD., MARSHALL ISLANDS;
20. ТВОЙ МИЛЛИОН;
21. PLUSOPTION;
22. „ИНТЕРАКТИВ КАМПЪНИ” ЕООД;
23. „АЛФА БРОКИНГ” ЕООД;
24.„ТИГЪР АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД;
25.„НЮ КЕПТЪЛ ТРЪСТ” ЕООД;
26.„АТЛАНТИК КЕПИТЪЛ” ЕООД;
27.„ЕРИДА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД;
28.„РОЯЛ КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД;
29.„ПРОМЕТЕОС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД;
30.„РИДЖИФИЙЛД КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД;
31.TIGER ASSET MANAGEMENT LLC, АВСТРИЯ;
32. „НЕМЕСИС КЕПИТЪЛ БИ ДЖИ” ЕООД;
33. „ПРОСПЕР ГЕСИТ” ЕООД;
34. „ДЖИ ДИ ЕМ ЕФ ЕКС ЮРЪП” ЕООД.
 

Инвеститорите следва да имат предвид, че при сключване на договори за предоставяне на инвестиционни услуги и подаване на нареждания за сключване на сделки с финансови инструменти, включително при предоставяне на парични средства или финансови инструменти за доверително управление, с дружества, които не са лицензирани от КФН или от компетентния орган на друга държава членка, могат да бъдат измамени и да понесат значителни финансови загуби.

 

Предоставените финансови инструменти и парични средства от инвеститорите на дружества, които не са лицензирани и съответно контролирани от КФН, не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ).

Данни за застрахователния пазар към 29.02.2016 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастрахователните дружества към края на месец февруари на 2016 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани.

За месец май 3 застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали КФН за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България, а 2 са преустановили извършването на дейност. Към 31 май 2016 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 531.     

През месец май 14 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 3 са преустановили дейност. Към 31 май 2016 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2119.    

През май няма застрахователни дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 31 май 2016 г. общият брой на застрахователните дружествата със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 13.       

През месец май 1 застрахователен посредник със седалище на територията на Република България е заявил намерение да извършва дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 31 май 2016 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 41.          
     
Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Решения от заседание на КФН на 08.06.2016 г.

На заседанието си на 08.06.2016 г. КФН реши:
 
1.Изпраща писмо до „Делта кредит” АДСИЦ, гр. София с указания за отстраняване на непълноти и несъответствия във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.
 
2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „София Комерс – Заложни къщи” АД, гр. София, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството съгласно решение на съвета на директорите на дружеството. Вписва посочената емисия акции във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
 
3. Одобрява проект за промяна в устава на „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ, гр. София, който ще бъде гласуван на общо събрание на акционерите на дружеството.
 
4. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Хърватия за намерението на застрахователен брокер „Маринс Интернешънъл” ЕООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на правото на свободата на предоставяне на услуги.

Решения от заседание на КФН на 08.06.2016 г.

На заседанието си на 08.06.2016 г. КФН реши:
 
1.Изпраща писмо до „Делта кредит” АДСИЦ, гр. София с указания за отстраняване на непълноти и несъответствия във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.
 
2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „София Комерс – Заложни къщи” АД, гр. София, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството съгласно решение на съвета на директорите на дружеството. Вписва посочената емисия акции във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
 
3. Одобрява проект за промяна в устава на „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ, гр. София, който ще бъде гласуван на общо събрание на акционерите на дружеството.
 
4. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Хърватия за намерението на застрахователен брокер „Маринс Интернешънъл” ЕООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на правото на свободата на предоставяне на услуги.

Комисията за финансов надзор одобри независими външни експерти, които да извършат прегледите в застрахователния сектор и сектора на пенсионните фондове

На 10 юни 2016 г. КФН одобри назначаването на независимите външни експерти на всички пенсионни фондове и на мнозинството от застрахователите. По отношение на останалите застрахователи, допълнително, но не по-късно от 30 юни 2016 г. ще бъде взето решение за назначаване на независими външни експерти, след представяне на всички доказателства за съответствие на техните екипи с критериите, посочени в параграф 10 на поканата за застрахователния сектор.
 
Относно дружествата, посочени в т. 46 – 54 от Приложение 6 към методологията за извършване на преглед на балансите на застрахователите, въпросът относно прегледа на балансите на застрахователните групи и застрахователни подгрупи ще бъде решен на следващо заседание на КФН. Това се налага с оглед постъпили жалби в КФН.
 
Оценката на съответствието с критериите в поканите, извършена от КФН, е подкрепена от препоръките на Управляващия комитет (УК). УК извършва наблюдение и контрол на прегледите и включва представители от КФН и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване – EIOPA (членове на УК), както и Министерство на финансите, Българска народна банка, Европейската комисия и Европейския орган за ценна книжа и пазари – ESMA (наблюдатели с консултативни правомощия).
 
Списъкът с независимите външни експерти, назначени в съответствие с приложимата нормативна уредба, които да извършат прегледа на участващите дружества, може да бъде намерен в приложените файлове.
 
Всички възнаграждения на независимите външни експерти за преглед на балансите ще се изплащат от съответния участващ застраховател.
 
Прегледите от независимите външни експерти ще започнат на 15 юли 2016 г.

Съобщение за публикуване от ESMA на документ, свързан с Директивата за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници

Европейският орган за ценни книжа и пазари публикува документ MiFID practices for firms selling financial instruments subject to the BRRD resolution regime, с който напомня на кредитните институции и инвестиционните посредници за тяхната отговорност да действат в най-добър интерес на клиента, когато продават/предлагат финансови инструменти, които са обект на режима за преструктуриране по Директивата за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

Документът е публикуван на английски език на интернет страницата на КФН в Рубрика „Европейски въпроси”, раздел „ЕС Законодателство”, подраздел “Въпроси и отговори”. След превеждане на документа, същият ще бъде публикуван и на български език