Комисията за финансов надзор одобри независими външни експерти, които да извършат прегледите в застрахователния сектор и сектора на пенсионните фондове

На 10 юни 2016 г. КФН одобри назначаването на независимите външни експерти на всички пенсионни фондове и на мнозинството от застрахователите. По отношение на останалите застрахователи, допълнително, но не по-късно от 30 юни 2016 г. ще бъде взето решение за назначаване на независими външни експерти, след представяне на всички доказателства за съответствие на техните екипи с критериите, посочени в параграф 10 на поканата за застрахователния сектор.
 
Относно дружествата, посочени в т. 46 – 54 от Приложение 6 към методологията за извършване на преглед на балансите на застрахователите, въпросът относно прегледа на балансите на застрахователните групи и застрахователни подгрупи ще бъде решен на следващо заседание на КФН. Това се налага с оглед постъпили жалби в КФН.
 
Оценката на съответствието с критериите в поканите, извършена от КФН, е подкрепена от препоръките на Управляващия комитет (УК). УК извършва наблюдение и контрол на прегледите и включва представители от КФН и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване – EIOPA (членове на УК), както и Министерство на финансите, Българска народна банка, Европейската комисия и Европейския орган за ценна книжа и пазари – ESMA (наблюдатели с консултативни правомощия).
 
Списъкът с независимите външни експерти, назначени в съответствие с приложимата нормативна уредба, които да извършат прегледа на участващите дружества, може да бъде намерен в приложените файлове.
 
Всички възнаграждения на независимите външни експерти за преглед на балансите ще се изплащат от съответния участващ застраховател.
 
Прегледите от независимите външни експерти ще започнат на 15 юли 2016 г.

Комисията за финансов надзор одобри независими външни експерти, които да извършат прегледите в застрахователния сектор и сектора на пенсионните фондове

На 10 юни 2016 г. КФН одобри назначаването на независимите външни експерти на всички пенсионни фондове и на мнозинството от застрахователите. По отношение на останалите застрахователи, допълнително, но не по-късно от 30 юни 2016 г. ще бъде взето решение за назначаване на независими външни експерти, след представяне на всички доказателства за съответствие на техните екипи с критериите, посочени в параграф 10 на поканата за застрахователния сектор.
 
Относно дружествата, посочени в т. 46 – 54 от Приложение 6 към методологията за извършване на преглед на балансите на застрахователите, въпросът относно прегледа на балансите на застрахователните групи и застрахователни подгрупи ще бъде решен на следващо заседание на КФН. Това се налага с оглед постъпили жалби в КФН.
 
Оценката на съответствието с критериите в поканите, извършена от КФН, е подкрепена от препоръките на Управляващия комитет (УК). УК извършва наблюдение и контрол на прегледите и включва представители от КФН и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване – EIOPA (членове на УК), както и Министерство на финансите, Българска народна банка, Европейската комисия и Европейския орган за ценна книжа и пазари – ESMA (наблюдатели с консултативни правомощия).
 
Списъкът с независимите външни експерти, назначени в съответствие с приложимата нормативна уредба, които да извършат прегледа на участващите дружества, може да бъде намерен в приложените файлове.
 
Всички възнаграждения на независимите външни експерти за преглед на балансите ще се изплащат от съответния участващ застраховател.
 
Прегледите от независимите външни експерти ще започнат на 15 юли 2016 г.