Данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец май 2008 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите и на дружествата по доброволно здравно осигуряване към края на месец май 2008 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, “Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

За периода януари-май 2008 г. записаните премии в общото застраховане са в размер на 592 246 хил. лв., а в животозастраховането – на 111 004 хил. лв. Ръстът спрямо същия период на предходната година е съответно 23,9 % и 27,6 % или общо за застрахователния сектор – 24,5 %.
Най-голям дял в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, продължават да заемат автомобилните застраховки – „Автокаско” (44,9 %) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (24,6 %) или общо 69,5 % от премийния приход, реализиран в сектора. На следващо по обем място се нареждат имуществените застраховки „Пожар и природни бедствия” и „Щети на имущество”, премийният приход, от които възлиза на 102 367 хил. лв., или 17,3 % от общия премиен приход.
Увеличението на премийния приход на годишна база за целия общозастрахователен сектор в абсолютна стойност се изчислява на 114 340 хил. лв., като най-голям принос в него от 61 430 хил. лв. има застраховка „Автокаско”, следвана от „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” от 29 974 хил. лв.  и имуществените застраховки от 14 998 хил. лв.
Най-висок ръст на премийния приход на годишна база се отчита по застраховки „Релсови превозни средства”  –  72,2 % и „Кредити” – 50,6 %.

 Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователните дружества към края на месец май 2008 г., продължава да заема застраховка „Живот” и рента. Реализираните приходи по този вид застраховка възлизат на 82 430 хил. лв. и формират 74,3 % от премийния приход, генериран в сектора. Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд запазва относителния си дял (6,6 %) в агрегирания портфейл на животозастрахователите, като премийния приход по този вид застраховка възлиза на 7 364 хил. лв.
Най-висок ръст на премийния приход от 47,8 % на годишна база се реализира по застраховка „Злополука”.

Реализираният за периода  януари-май 2008 г. премиен приход в доброволното здравно осигуряване възлиза на 13 015 хил. лв., с което се отчита спад от  3 % на годишна база.
Най-голям относителен дял в премийния приход заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” – 37 % и „Извънболнична медицинска помощ” – 19,9 %.
Най-голям спад на премийния приход на годишна база се отчита по пакетите „Стоматологични услуги” – от 62,6 % и „Услуги свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на медицинска помощ” – от 31,4 %.
Броят на здравноосигурените лица в дружествата по доброволно здравно осигуряване по действащи договори към 31.05.2008 г. възлиза на 274 092.