Решения от заседание на КФН от 13 септември 2005 г.

На свое заседание от  13 септември 2005 г. КФН взе следните решения :

1. КФН потвърди  проспект за вторично публично предлагане на емисия общински облигации, издадени от Община Стара Загора. Емисията е в размер на 5 000 000 лв. разпределени в 5000 броя  облигации с номинална и емисионна стойност 1000 лв. всяка.
Емисията е с матуритет 120 месеца, фиксиран купон от 6% на годишна база, шестмесечен период на лихвено плащане, дата на емитиране – 31 май 2005 г. и падеж – 31 май 2015 г.
Община Стара Загора се вписва като емитент в публичния регистър на КФН

2. Комисията потвърди проспект за вторично публично предлагане на корпоративни облигации, издадени от “Ти Би Ай Кредит” ЕАД, гр. София. Емитентът и емисията се вписват в публичния регистър на КФН.
Емисията е в размер на 20 000 000 лв. разпределени в 20 000 броя  облигации с номинална и емисионна стойност 1000 лв. всяка,  матуритет 36 месеца, фиксиран купон от 7.5% на годишна база, шестмесечен период на лихвено плащане, дата на емитиране – 6 юли 2005 г. и падеж – 6 юли 2008 г.

3. КФН одобри заявление на инвестиционен посредник“Реал финанс” АД, гр. Варна, за отказ от извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка, поемане на емисии от ценни книжа и заемане на ценни книжа.

4.  Прие Практика за ликвидни и изискуеми задължения на застраховател.
Практиката ще бъде публикувана на интернет страницата на КФН, раздел «Документи», «Указания и изисквания»

5. КФН призна на придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Георги Койнов.


 

Приложена е принудителна административна мярка на три публични дружества

 
Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, наложи ПАМ на  следните три публични дружества за отстраняване на непълнотите в представения годишен отчет за 2004 г.:

 “РЕЦИКЛИРАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ” АД, гр. Разград,
“МЕБЕЛСИСТЕМ” АД, гр. Пазарджик
“ПРЕРАБОТВАЩИ ТЕХНОЛОГИИ” АД /н/, гр. Мизия

Пълния текст на решения 563, 564 и 565 може да намерите в раздел "Документи".

Одобрени са изменения и допълнения в правилниците на пенсионните фондове, управлявани от ПОД „Лукойл Гарант – България” АД

     Г-н Бисер Петков, заместник-председател на КНФ, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на управляваните от ПОД „Лукойл Гарант – България” АД   пенсионни фондове – доброволен, универсален и професионален фонд.

Пълния текст на Решения № 569,570 и 571 може да намерите в раздел "Документи".
 
 

Решение от заседание на КФН от 9 септември 2005 г.

На свое заседание от  9 септември 2005 г. КФН взе следното решение :

Вписа “Уеб Медия Груп” АД, гр. София като публично дружество в регистъра на КФН. Вписана е и емисия акции на дружеството с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 710 000 лв. на 1 420 000 лв. чрез издаване на нови 710 000 броя акции с номинална стойност от 1 лв. всяка

 

КФН прие Указания за регламентиране на дейността на управление “Застрахователен надзор”

Изменения в Указанията за регламентиране дейността на управление "Застрахователен надзор" на КФН по Закона за застраховането и Закона за здравното осигуряване във връзка с осъществявания предварителен и текущ надзор на застрахователите и здравноосигурителните дружества се приеха на редовно заседание на комисията  на 31 август 2005 г.
Пълния текст на Указанията може да намерите в раздел “Документи” – “Указания и изисквания”.

Одобрени са Правилата на Договорен фонд „Ти Би Ай Динамик”

Димана Ранкова, зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, одобри Правилата на Договорен фонд „Ти Би Ай Динамик”, приети с решение на Съвета на директорите на УД „Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД на 25.08.2005 г.

Пълния текст на решениe 561  може да намерите в раздел "Документи".

Приложена е принудителна административна мярка на „СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ” АД, гр. София

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи Съвета на директорите на „СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ” АД, гр. София да предложи на общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 19.09.2005 г. от 11.00 часа,  да не подлага на гласуване точка 4 от дневния ред в частта й относно освобождаването от отговорност на членовете на съвета на директорите за периода от началото на настоящата календарна година  до датата на провеждане на общото събрание

Приложена е принудителна административна мярка на седем дружества

 
Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, наложи ПАМ на  следните седем публичви дружества за отстраняване на непълнотите в представения годишен отчет за 2004 г.:
“ЕСТЕР ИНВЕСТМЪНТ” АД,
“Явор” АД,
 “ВАПЦАРОВ” АД,
"Герила" АД,
 “ПАНГЕА” АД,
“ПЪТНИ СТРОЕЖИ – СЛИВЕН” АД,
“Сливница 1968” АД

Пълния текст на решения 552, 553, 554, 555, 556 ,557 и 560 може да намерите в раздел "Документи".

Проведена е среща между представители на МВФ и ръководството на застрахователния надзор в КФН

Днес, 1 септември 2005 г.,  се проведе среща между  представители на МВФ и  заместник – председателя на КФН Ралица Агайн в рамките на редовната мисия на фонда  в България.

По време на срещата бе обсъдено  състоянието на застрахователния сектор в страната, дейността на надзорната институция, както и инициативите на КФН във връзка с развитието на нормативната база и въвеждането на международни стандарти в областта на застрахователната дейност.

Заместник-председателят на КФН Ралица Агайн запозна представителите на МВФ с проекта на кодекса за застраховане и представи предвидените мерки за повишаване обхвата на задължителната застраховка „Гражданска отговорност”.

Представителите на фонда изказаха задоволство от постигнатия напредък и успешното  функциониране на интегрираната надзорна институция – КФН.