Одобрени са Правилата на Договорен фонд „Ти Би Ай Динамик”

Димана Ранкова, зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, одобри Правилата на Договорен фонд „Ти Би Ай Динамик”, приети с решение на Съвета на директорите на УД „Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД на 25.08.2005 г.

Пълния текст на решениe 561  може да намерите в раздел "Документи".