Одобрени са промени в Общите условия, приложими в договорите с клиенти на “БенчМарк Финанс” АД

Димана Ранкова, зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” ,издаде одобрение на “БенчМарк Финанс” АД за промяна в общите условия, приложими към договорите с клиенти.