Решения от заседание на КФН от 28 септември 2005 г.

 На свое заседание от  28 септември 2005 г. КФН взе следните решения :

1. КФН потвърди проспект за вторично предлагане на емисия обезпечени корпоративни облигации, емитирани от “ХипоКредит” АД. Емисията е в размер на 4 000 000 евро, разпределени в 4 000 обикновени, лихвоносни, обезпечени корпоративни облигации с номинална стойност 1000 евро всяка, матуритет 36 месеца, плаващ купон в размер на шестмесечен Euribor + 5% годишно, шестмесечен период на лихвено плащане, дата на емитиране –  05.08.2005 г. и падеж – 05.08.2008.

2. Одобри търгово предложение от “Тера Тур Сервиз” ЕООД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционния посредник ФК “Карол” АД на акции на “Езтур” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 7.07 лв.
 
3. Прие Указания относно тълкуване и прилагане на чл. 176, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 249 от Кодекса за социално осигуряване.
С Указанията Комисията за финансов надзор изяснява съдържанието на понятието „инвестиционен имот”. Също така се посочва, че пенсионноосигурителните дружества не могат да извършват дейност по изграждане на недвижим имот.
Указанията са публикувани на интернет страницата на КФН, раздел „Документи”, „Указания и изисквания”.

4. Прие Указания относно тълкуване и прилагане на чл. 6, ал. 2, т. 1 от Наредба № 3 на КФН от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионно-осигурително дружество.
В Указанията Комисията за финансов надзор разглежда случаите на подадени заявления за промяна на участие от служебно разпределени лица, за които Националният осигурителен институт е предоставил на пенсионноосигурителните дружества непълни данни за трите им имена.  Посочва се, че не е допустимо в процедурата по промяна на участие пенсионноосигурителното дружество, на основание липса на пълни имена за такова осигурено лице, да отказва разглеждане на заявлението му за промяна на участие на основание чл. 6, ал. 2, т. 1 от наредбата.
Указанията са  публикувани на интернет страницата на КФН, раздел „Документи”, „Указания и изисквания”.