КФН назначи проверки в БФБ-София” АД и ”Централен Депозитар”АД

С оглед защита интересите на инвеститорите Комисията за финансов надзор, управление „Надзор на инвестиционната дейност”,  назначи проверки в „БФБ-София” АД и ”Централен Депозитар”АД по повод жалби, получени в КФН, както и съобщение, публикувано в електронна медия. Целта на проверките  е да бъдат установени фактите по изнесената  информация за проблеми при ползване на интернет-базираната системата за търговия на фондовата борса COBOS.  При установяване на нередности КФН ще предприеме предвидените в закона действия.