ИД „Надежда” АД, гр. София,получи одобрение да придобие 20 на сто от гласовете в общото събрание на управляващо дружество „ПФБК Асет Мениджмънт” АД

 Димана Ранкова, зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на инвестиционно дружество „Надежда” АД, гр. София, да придобие 20 на сто от гласовете в общото събрание на управляващо дружество „ПФБК Асет Мениджмънт” АД, гр. София, съответно 5 000 броя обикновени безналични акции от капитала на дружеството.

Пълния текст на решение 597 може да намерите в раздел "Документи".