КФН приема финансови отчети по електронен път

От 20.09.2005 г. КФН премина към електронно получаване на криптирана и осигурена чрез електронен подпис отчетна информация от пенсионноосигурителните дружества. Реализираната възможност за изпращане на финансовите отчети по електронен път ще оптимизира обмена на информация с поднадзорните лица, като съкрати необходимия времеви и материален ресурс.
Чрез тази система отпада необходимостта данните да бъдат предоставяна на хартиен носител в КФН  като  потребителят се известява електронно за присвоения входящ номер, дата и час, с който документите са заведени в деловодната система.