Одобрен е нов здравноосигурителен пакет на “Здравноосигурителна компания Свети Николай Чудотворец”

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде разрешение на “Здравноосигурителна компания Свети Николай Чудотворец” АД, гр. София, да предлага здравноосигурителен пакет „Комбинирана медицинска помощ” и одобри промените в здравноосигурителен пакет „Извънболнична медицинска помощ”.

Пълния текст на решение 584 може да намерите в раздел "Документи".