Председателят на Комисията за финансов надзор Карина Караиванова преминава на работа в Европейската банка за възстановяване и развитие от 1.3.2019 година

   
    От 1.3.2019 година председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) Карина Караиванова се присъединява към екипа на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Караиванова е номинирана от Министерски съвет за представител на България в Съвета на директорите на ЕБВР. По тази причина Карина Караиванова депозира пред Народното събрание оставката си като председател на Комисията за финансов надзор (КФН), която влиза в сила от началото на месец март 2019 г.
    Кариерата на Караиванова започва като експерт в Министерство на финансите, като достига до позицията заместник-министър, която заема в два кабинета. Беше  избрана за председател на КФН през 2016 г. Поемайки поста тя представи концепция с ясно разписани ангажименти, които трябваше да изпълни в шестгодишен мандат. Пред журналисти днес Караиванова заяви, че след 2 години и половина упорита и целенасочена работа може да отчете наличието на всички предпоставки за изпълнена концепция в цялост.
    През този период бе извършена за първи път от създаването на КФН реформа по отношение подобряване на надзора на небанковия финансов сектор, която  установи процедури, включващи  риск базиран надзор; начина на финансирането на дейността на КФН; определяне на отговорностите на председател, заместник-председатели и член на комисията. По този начин се гарантира европейският облик на небанковия финансов регулатор и го превръща в модерна  и прозрачна институция. Тази реформа беше осъществена след споразумение с Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) като резултат на преглед и препоръки от Международния валутен фонд и Световната банка и е наблюдавана от Европейската комисия. Промяната в начина на функциониране на КФН е условие за допускането на България в механизма ERMII. Бе одобрен Законът за КФН, чиито основни промени са свързани с европейските правни норми, касаещи нефинансовия пазар и регулациите му. С промените в пленарна зала в Закона се прие философията за колективен ръководен орган като метод за ефективно  и прозрачно управление на регулатора.
    „Една от точките в моята концепция бе да създам условия за изграждане и развиване на професионален и експертен екип на КФН. Мисля, че за времето, в което председателствах Комисията успях да поставя силно начало в тази посока. По-добрата финансова мотивация както на ръководния, така и на експертния състав на КФН беше категорична препоръка на МВФ и Световната банка и  беше част от Плана за действие, наблюдаван от Европейската комисия.
    Както обещах в своята концепция, беше променен стилът на работа на КФН и беше приложена политика на абсолютна равнопоставеност по отношение на поднадзорните лица. Това, което изисквахме от бизнеса, беше едно единствено нещо – спазване на законите и изпълняване на финансовите изисквания. Така бизнесът, който уважава законите и се държи европейски, се чувстваше стимулиран“, заяви Караиванова.
    Беше постигнато нормативно обновяване на всички сектори, за които отговаря КФН:
    – в областта на капиталовите пазари бяха одобрени значими промени в Закона за публично предлагане на ценни книжа и Закона за пазарите на финансови инструменти;
   – в областта на допълнителното пенсионно осигуряване беше усъвършенстван Кодексът за социално осигуряване, като беше прецизирана дефиницията за инвестиции в свързани лица;
    – беше приет нов Кодекс за застраховането.
    „Това, което осъществих като преобразуване на КФН, беше оценено изключително позитивно както от двата регулатора на европейско ниво – ESMA и EIOPA, които отговарят за застраховане, пенсионно осигуряване и капиталов пазар, а също така и от Европейската комисия“, допълни Караиванова.
    „Поддържахме открит и прозрачен диалог с обществото. На всички журналистически въпроси се отговаряше в деня на постъпването им, въведох практика за публикуване на всички решения на комисията, като новините от заседанията се качваха в деня на самото заседание. Полагали сме всички възможни усилия за защита интересите на потребителите. Беше създаден информационен център, на който потребители и поднадзорни лица могат да получат бърз и компетентен отговор на всякакви въпроси от дейността на Комисията“, посочи председателят на КФН.
    Пожелавам на следващото ръководство успешна  и ползотворна работа! Мисля, че с работата си и аз и целият екип на КФН сме създали предпоставки за това, каза в заключение Карина Караиванова.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР КАРИНА КАРАИВАНОВА ПРЕМИНАВА НА РАБОТА В ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ ОТ 1.3.2019 ГОДИНА

    От 1.3.2019 година председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) Карина Караиванова се присъединява към екипа на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Караиванова е номинирана от Министерски съвет за представител на България в Съвета на директорите на ЕБВР. По тази причина Карина Караиванова депозира пред Народното събрание оставката си като председател на Комисията за финансов надзор (КФН), която влиза в сила от началото на месец март 2019 г.
    Кариерата на Караиванова започва като експерт в Министерство на финансите, като достига до позицията заместник-министър, която заема в два кабинета. Беше  избрана за председател на КФН през 2016г. Поемайки поста тя представи концепция с ясно разписани ангажименти, които трябваше да изпълни в шестгодишен мандат. Пред журналисти днес Караиванова заяви, че след 2 години и половина упорита и целенасочена работа може да отчете наличието на всички предпоставки за изпълнена концепция в цялост.
    През този период бе извършена за първи път от създаването на КФН реформа по отношение подобряване на надзора на небанковия финансов сектор, която  установи процедури, включващи  риск базиран надзор; начина на финансирането на дейността на КФН; определяне на отговорностите на председател, заместник-председатели и член на комисията. По този начин се гарантира европейския облик на небанковия финансов регулатор и го превръща в модерна  и прозрачна институция. Тази реформа беше осъществена след споразумение с Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) като резултат на преглед и препоръки от Международния валутен фонд и Световната банка и е наблюдавана от Европейската комисия. Промяната в начина на функциониране на КФН е условие за допускането на България в механизма ERMII. Бе одобрен Закона за КФН, чиито основни промени са свързани с европейските правни норми, касаещи нефинансовия пазар и регулациите му. С промените в пленарна зала в Закона се прие философията за колективен ръководен орган като метод за ефективно  и прозрачно управление на регулатора.
    „Една от точките в моята концепция бе да създам условия за изграждане и развиване на професионален и експертен екип на КФН. Мисля, че за времето в което председателствах комисията успях да поставя силно начало в тази посока. По-добрата финансова мотивация както на ръководния, така и на експертния състав на КФН беше категорична препоръка на МВФ и Световната банка и  беше част от Плана за действие, наблюдаван от Европейската комисия.
    Както обещах в своята концепция беше променен стила на работа на КФН и беше приложена политика на абсолютна равнопоставеност по отношение на поднадзорните лица. Това, което изисквахме от бизнеса беше едно-единствено нещо – спазване на законите и изпълняване на финансовите изисквания. Така бизнесът, който уважава законите и се държи европейски, се чувстваше стимулиран“, заяви Караиванова.
    Беше постигнато нормативно обновяване на всички сектори, за които отговаря КФН:
    – в областта на капиталовите пазари бяха одобрени значими промени в Закона за публично предлагане на ценни книжа и Закона за предлагане на финансови инструменти;
   – в областта на допълнителното пенсионно осигуряване беше усъвършенстван Кодекса за социално осигуряване, като беше прецизирана дефиницията за инвестиции в свързани лица;
    -беше приет нов Кодекс за застраховането.
    „Това, което осъществих като преобразуване на КФН, беше оценено изключително позитивно както от двата регулатора на европейско ниво –ЕСМА и ЕИОПА, които отговарят за застраховане, пенсионно осигуряване и капиталов пазар, а също така и от Европейската комисия“, допълни Караиванова.
    „Поддържахме открит и прозрачен диалог с обществото. На всички журналистически въпроси се отговаряше в деня на постъпването им, въведох практика за публикуване на всички решения на комисията, като новините от заседанията се качваха в деня на самото заседание. Полагали сме всички възможни усилия за защита интересите на потребителите. Беше създаден информационен център, на който потребители и поднадзорни лица могат да получат бърз и компетентен отговор на всякакви въпроси от дейността на комисията“, посочи председателят на КФН.
    Пожелавам на следващото ръководство успешна  и ползотворна работа! Мисля, че с работата си и аз и целият екип на КФН сме създали предпоставки за това, каза в заключение Карина Караиванова.