Решения от заседание на КФН от 13 декември 2013 г.

На свое заседание от 13 декември 2013 г. КФН взе следните решения:

1. Издава временна забрана за публикуване на търговото предложение от „Уинслоу ленд инвест” АД, гр. София, за закупуване на акции на „Агро Финанс” АДСИЦ, гр. София, от останалите акционери на дружеството.

2. Одобрява допълнение към проспекта на „Би Джи Ай Груп” АД, гр. София.

3. Издава лиценз на „Европейска здравноосигурителна каса” АД за извършване на застрахователна дейност по застраховка „Заболяване”.

4. Издава допълнителен лиценз на „Застрахователно еднолично акционерно дружество ДаллБогг: Живот и здраве” ЕАД за нов вид застраховка, а именно „Обща гражданска отговорност”.

5. Одобри бюджета на Гаранционния фонд за 2014 г., съгласно чл. 290, ал. 8 от Кодекса за застраховането.