Начало / Поднадзорни лица / Пазарни злоупотреби / Начини за подаване на информация...

Начини за подаване на информация в изпълнение на Регламент 596/2014 относно пазарните злоупотреби

Предоставянето на списъците на лицата с достъп до вътрешна информация, в съответствие с чл. 18 § 1 б. „в” от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба, се извършва на e-mail: delovodstvo@fsc.bg, при следните изисквания:
- Писмото да е подписано с електронен подпис от законните представители на емитента (не криптирано);
- В полето „Subject” да се попълва пълното наименование на кореспондента;
- В основното поле на писмото да се указва само изходящия номер на писмото, с което е изискан списък на лица с достъп до вътрешна информация, след което се изписва „списък на лица с достъп до вътрешна информация”;
- Прикачените файлове да не са криптирани;
- Представените списъци следва да са във формата определена съгласно приложенията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/347 на Комисията от 10 март 2016 и да са подписани с електронен подпис от подалото ги лице.

Подаването на доклад за подозрителните сделки и нареждания (ДПСН), по чл. 16 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба, се извършва на e-mail: delovodstvo@fsc.bg, при следните изисквания:
- Писмото да е подписано с електронен подпис от подалото го лице (не криптирано);
- В полето „Subject” да се попълва пълното наименование на кореспондента;
- В основното поле на писмото да се изписва само „доклад за подозрителните сделки и нареждания”;
- Прикачените файлове да не са криптирани;
- Представените ДПСН следва да са във формата определена съгласно приложението на Делегиран регламент (ЕС) 2016/957 на Комисията от 9 март 2016 и да са подписани с електронен подпис от подалото го лице.

Уведомяване за отлагането на разкриването на вътрешна информация и писмено обяснение съгласно чл. 17, § 4 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба се извършва на e-mail: delovodstvo@fsc.bg, при следните изисквания:
- Писмото да е подписано с електронен подпис от законните представители на емитента (не криптирано);
- В полето „Subject” да се попълва пълното наименование на кореспондента;
- В основното поле на писмото да се изписва само „Уведомяване за отлагането на разкриването на вътрешна информация и писмено обяснение съгласно чл. 17, § 4 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба”;
- Прикачените файлове да не са криптирани;
- Представените уведомения следва да са подписани с електронен подпис от подалото ги лице.

В съответствие с разпоредбата на чл. 19, § 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба, лицата с ръководни функции и тясно свързаните с тях лица освен емитента следва да уведомят и Заместник председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”. Уведомяването се извършва на e-mail: delovodstvo@fsc.bg, при следните изисквания:
- Писмото да е подписано с електронен подпис;
- В полето „Subject” да се попълва пълното наименование на кореспондента;
- В основното поле на писмото да се изписва „Уведомяване по чл. 19 от Регламент 596/2014”;
- Прикачените файлове да не са криптирани;
- Представените списъци следва да са във формата указана в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/523 на Комисията от 10 март 2016 в xls формат и да е подписано с електронен подпис.


 

Последни съобщения

В Комисията за финансов надзор е получена информация за приключило производство по прехвърляне на портфейл от KX Reinsurance Company Limited и OX Reinsurance Company Limited към Catalina London LimitedВ КФН е получена информация за откриване на производство по ликвидация и отнемане на лиценз на застрахователното дружество “MONTEPÍO DE CONDUCTORES DE VALLADOLID Y PROVINCIA, MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL”.В Комисията за финансов надзор е получена информация за приключило производство по прехвърляне на портфейл от Colbourne Insurance Company Limited към NRG Victory Reinsurance Limited.В Комисията за финансов надзор е получена информация за предприемане на определени мерки за надзор по отношение на застрахователното дружество "LA ALIANZA ESPAÑOLA S.A. DE SEGUROS".Обява за набиране на оферти за административна сграда, подходяща за нуждите на КФН. Срокът за подаване на оферти е до 35 дни от публикуване на офертата – до 04.07.2017 г. (включително).Всички събщения