Комисията за финансов надзор отнема издаденото разрешение на УД ”Интеркарт Инвестмънтс” АД, за организиране и управление на ДФ „Оптима Селект”

На 20.02.2012г., КФН отнема издаденото с Решение номер 1601-ДФ/17.12.2008г. на КФН разрешение на УД „Интеркарт Инвестмънтс” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1407, район „Лозенец”, бул. „Джеймс Баучер” 76 А, за организиране и управление на ДФ „Оптима Селект”.