Решения от заседание на КФН от 27 февруари 2012 г.

На свое заседание от 27.02.2012 г. КФН взе следните решения:

1. Отнема частичен лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на “Сомони Файненшъл Брокеридж” ООД, гр. Стара Загора, а именно за извършване на сделки за собствена сметка и поемане на емисии финансови инструменти.

2. Одобрява преобразуването на “Сомони Файненшъл Брокеридж” ООД, гр. Стара Загора – отделяне чрез придобиване на имущество на дружеството от приемащо дружество „Сомони” ООД.

3. Издава временна забрана за публикуване на търговото предложение от Поликолор С.А., Румъния, Уайтбийм Холдинг Лимитед, Малта и Тайдал Уейв Трейдинг Лимитед, Кипър за закупуване чрез инвестиционен посредник „Първа Финансова Брокерска Къща” АД, гр. София на акции на „Оргахим” АД, гр. Русе от останалите акционери на дружеството.

 4. Издава разрешение на „ЗП Либра” ООД гр. Варна за извършване на дейност като застрахователен брокер на територията на Република Румъния, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Гърция, Австрия и Малта.