Данни по застраховка „Каско” за 2010 година

Предоставените данни от застрахователите във връзка с платените обезщетения по различните рискове на застраховка „Каско” са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел „Статистика”, рубрика „Застрахователен пазар” – „Общо застраховане” – „2010 г.”
Данните за броя на претенциите (както изплатени, така и предявени, но неизплатени) по застраховка „Каско” по събития, настъпили през 2010 г., са представени в зависимост от размера на претенцията и вида на риска: Пътно-транспортни произшествия; Кражба; Удар на паркинг; Пожар и природни бедствия; Злоумишлени действия и др. Повече от половината изплатени обезщетения (включително висящите претенции) се отнасят към риска „ПТП” – 53,3 %, следвани от риска „Удар на паркинг” – 34%. Както относителния дял (0,3 %) така и честотата (0,2 %) по риска „Кражба” приемат най-ниски стойности, следвани от риска „Пожар и природни бедствия” с относителен дял от 1 % и честота – 0,7 %. Честотата на риска с най-висок относителен дял – ПТП е 40 %, което означава че от 100 застраховани през 2010 г. МПС при 40 е предявена претенция за обезщетение вследствие на претърпяно пътно-транспортно произшествие.
Броят на обезщетенията в зависимост от тяхната стойност варира в различните скали в зависимост от присъщите характеристики на всеки един от покритите рискове. При всички рискове най-много на брой обезщетения са в диапазона от 100 до 1 500 лв. с изключение на риска „Кражба”, при който обезщетенията са концентрирани в диапазона от 5 000 лв. до 40 000 лв.
В публикуваните данни може да се намери информация за броя на застрахованите МПС по сключени през 2010 г. договори, както и данни за броя на МПС по действащи към края на 2009 г. и края на 2010 г. договори с покритие на риска „Кражба”, вкл. броя на МПС с пасивна маркировка; начислената през 2010 г. премия. На база на тези данни за отделните категории МПС в зависимост от размера на застрахователната им сума, са определени: относителния дял на маркираните МПС; средната премия и рисковото покритие – пълно или частично за отделни диапазони на застрахователната сума.  
Обобщени са и данните, показващи честотата на настъпване на риска „Кражба” в зависимост от наличието на пасивна маркировка. Средната за пазара честота на риска „Кражба” е 0,205%, което означава че от 1 000 застраховани през 2010 г. МПС за 2 е предявена претенция за изплащане на обезщетение поради кражба. При 5 застрахователни компании МПС не се маркират и честотата на настъпване на риска „Кражба” при тях варира от 0,18% до 0,44%. При останалите 9 застрахователи (при 5 от които 100 % от застрахованите към края на 2010 г. МПС са маркирани и при 4 застрахователи – са маркирани между 57% и 96% от застрахованите МПС) честотата на настъпване на риска „Кражба” е между 0,057% и 0,233%.