Данни за застрахователния пазар и за пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец октомври 2012 г.

Данните от отчетите на застрахователите и на здравноосигурителните дружества към края на месец октомври 2012 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

 

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Република България за периода януари – октомври 2012 г., възлиза на 1 265 944 хил. лв. Спадът на премийния приход на годишна база се изчислява на 1,5 % при ръст от 0,6 % в края на октомври 2011 г.

Към края на октомври 2012 г. дружествата по общо застраховане реализират брутен премиен приход в размер на 1 061 990 хил. лв. (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност). На годишна база се отчита спад от 2,3 % (при ръст от 0,4 % година по-рано).

В края на отчетния период пазарният дял на първите три, пет и десет компании, извършващи дейност по общо застраховане, нараства в сравнение със същия период на 2011 г.

Автомобилните застраховки („ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) заемат относителен дял от 70,5 % в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане. На годишна база се отчита спад на общия премиен приход по тези видове застраховки от 3,2 % при ръст от 0,1 % към края на октомври 2011 г. Имуществените застраховки („Пожар и природни бедства” и „Други щети на имущество”) заемат дял от 19,0 % от премийния приход, реализиран в сектора. На годишна база се отчита ръст от 0,4 % на общия премиен приход по имуществените застраховки при спад от 1,1 % към края на октомври 2011 г.

През периода януари – октомври 2012 г. записаните премии от животозастрахователите (включително и премиите по активно презастраховане на тези, които извършват такава дейност) са в размер на 203 954 хил. лв. при 197 639 хил. лв., записани през същия период на 2011 г. На годишна база се отчита ръст от 3,2 % при ръст от 1,3 % година по-рано.

Пазарният дял на първите три и пет компании на пазара по животозастраховане нараства към края на октомври 2012 г., в сравнение с края на същия период на 2011 г., докато при дела на първите десет компании продължава да се наблюдава обратна тенденция. 

Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка „Живот” и рента – 74,0 %. На годишна база по този вид застраховка се отчита ръст от 2,6 % при спад от 2 % към края на октомври 2011 г. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд заема дял от 6,3 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите към края на октомври 2012 г. На годишна база се отчита спад на премийния приход по този вид застраховка от 8,6 % при ръст от 67,3 % към края на октомври 2011 г.

Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване за периода януари – октомври 2012 г., възлиза на 38 112 хил. лв., с което се отчита ръст от 14,2 % спрямо същия период на 2011 г., при спад от 3,4% година по-рано.

В сравнение с края на месец октомври 2011 г., пазарният дял на първите три, пет и десет здравноосигурителни дружества нараства.

Най-голям относителен дял в структурата на портфейла на здравноосигурителните дружества в края на отчетния период заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” (34,4 %) и „Извънболнична медицинска помощ” (22,5 %). На годишна база най-голям ръст на премиите се отчита по пакета „Други здравноосигурителни пакети” (23,2 %), а най-голям спад – по пакета „Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставянето на медицинска помощ” (-27,8 %).

Броят на здравноосигурените лица по договори, действащи към края на отчетния период, е 185 357 души при 202 105 души към края на октомври 2011 г.