Решения от заседание на КФН от 26 май 2008 г.

На свое заседание от  26 май  2008 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от „ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ, гр. София, в размер на 1 454 208 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. Всяка и емисионна стойност от 1.45 лв., които ще бъдат издадени в резултата от увеличение на капитала на дружеството. Вписва посочената емисия акции (в процес на емитиране) в публичния регистър.
Дружеството се управлява от СД в състав : Михаил Кръстев – Председател на СД, Филип Фотев – изпълнителен директор и Юрий Станчев.

2. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от „Спорт Депо” АД, гр. София. Емисията е в размер на 1 500 000 евро, разпределени в 1 500 броя обикновени и безналични облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка, 3-месечен EURIBOR + 3, 45 % на годишна база, 3-меченен период на лихвено плащане. Срокът на облигационния заем е 36 месеца, датата на емитиране на облигациите е 29.11. 2007 г., а падежът е на 29.11.2010 г.
Вписва горепосочената емисия облигации в публичния регистър и вписва   „Спорт Депо” АД, гр. София, като емитент.

3. Одобри промяна в устава на „Пи Ар Си” АДСИЦ, гр. София, гласувани на проведеното на 25.04.2008 г. общо събрание на акционерите. Промените са свързани с успешното приключване на първоначалното и задължително увеличаване на капитала на дружеството и отразяване на неговия действителен размер – 650 000 лева, разпределени в 65 000 броя обикновени акции с право на глас с номинална стойност 10 лева всяка една, като капиталът на дружеството е внесен изцяло.

4.Одобри промяна в устава на „Експат имоти” АДСИЦ, гр. София, гласявани на проведеното на 08.05.2008 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството. Измененията са свързани с вписването на увеличения капитал на дружеството от 500 000  лева на 2 000 000 лева и с промени в правомощията и задълженията на СД.