Решения от заседание на КФН на 23.09.2004 г.

1. Отнема правото на “Евродилинг” АД, гр. Бургас, да извършва сделки за собствена сметка, както и поемане на емисия ценни книжа и дейност по управление на индивидуални портфейли от ценни книжа и/или пари на клиенти.

 2. Вписва “Инвестор БГ” АД, гр. София, като публично дружество в регистъра, воден от КФН, както и емисия ценни книжа в размер на 599 730 броя обикновени, поименни,  безналични, свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев.

3. Потвърждава проспект  за първично публично предлагане на 20 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции  с право на глас с номинална стойност 10 лева и минимална емисионна стойност 40 лева всяка една, издадени от “Интерлоджик имоти” АД, гр. София. Вписва посочената емисия акции в публичния регистър и дружеството като емитент.