Станислава Станкова е одобрена за член на СД на ИП „Загора Финакорп” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, одобри Станислава Станкова за член на съвета на директорите на инвестиционен посредник „Загора Финакорп” АД, избрана с решение на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 24.06.2011 г.

Решение № 415 е публикувано в раздел „Административни документи” – „Решения”.

Одобрени са нови членове на СД на ИП „ТИ БИ АЙ ИНВЕСТ” ЕАД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, одобри Недялка  Кънчева, Иван Балтов и Красимир Петков  за членове на СД на ИП „ТИ БИ АЙ ИНВЕСТ” ЕАД

Решения № 418, № 419 и № 420 са публикувани в раздел „Административни документи” – „Решения”.

„ГРИЙН МАСТЪР” ООД е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Борислав Богоев, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, вписва „ГРИЙН МАСТЪР” ООД, София, в регистъра на застрахователните брокери.

Решение №417 е публикувано в раздел „Административни документи” – „Решения”.

Лоренцо Кравина e одобрен за член на СД на „Джи Пи Презастраховане” ЕАД

Борислав Богоев, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, издаде решение, с което одобрява Лоренцо Кравина за член на Съвета на директорите на „Джи Пи Презастраховане” ЕАД, гр. София.
Решение № 402 е публикувано в раздел Административни документи” – „Решения”.

Деветото поредно издание на образователната програма на КФН „ Небанков финансов сектор в България” се проведе от 4- до 8 юли 2011 г.

Образователната инициатива на КФН, организирана в партньорство с Министерство на образованието, младежта и науката и Фондация «Атанас Буров», тази година събра 30 участници от професионалните гимназии с финансов профил от цялата страна. Превърнала се вече в традиционно събитие, програмата  се радва на успех и популярност не само сред учащите се и учителите, но и сред представителите на бизнеса и медиите. Основната й цел е да обогати познанията на учениците  в областта на финансите и финансовата регулация и да засили интереса им към тази сфера на дейност.

По време на лекциите учениците се запознаха с основните принципи, механизми и участници  на капиталовия, застрахователния и осигурителния пазари, а практическата част включваше посещения в КФН, „БФБ-София” АД, “Капман” АД, ПОК „Доверие” ,  „„Алианц” ЗАД и Висшето училище по застраховане и финанси.  По този начин младите хора получиха  преки впечатления за това как работи “бизнеса”.

Програмата  завърши с официална церемония по връчване на удостоверения за участие в семинара “Небанков финансов сектор в България” на  7 юли 2011 г.

 „Вярваме, че тази инициатива е важна и полезна за участниците не само със знанията и опита, които те придобиват, но и с възможностите, които се очертават пред младите хора  за тяхната бъдеща професионална реализация” – отбеляза г-жа Антония Гинева, член на КФН, която връчи удостоверенията заедно с г-жа Виолина Маринова, председател на УС на фондация „Атанас Буров”.

Висока оценка за качеството на образователната инициатива бе дадена  от президента на Висшето училище по застраховане и финанси доц. Григорий Вазов, който обяви учредяването на специални стипендии, предназначени за  участниците в деветото издание на програмата, ако станат техни студенти.

Успехът и полезността на инициативата беше обобщен в думите на най-новия служител на КФН и участник в програмата от 2006 г. Мирчо Стоянов :

„Участието в това обучение ми даде най-важното за един млад човек – дързостта да мечтая,  да си поставям високи цели и да ги постигам!”

 

Участниците в образователната програма на КФН получиха удостоверения за проведеното обучение

Удостоверения за проведено обучение получиха 30 ученици и учители на церемония в края  на поредното девето издание на образователната програма „Небанков финансов сектор в България” на 7 юли 2011 г. Програмата е организирана от Комисия за финансов надзор, Министерство на образованието, младежта и науката и Фондация «Атанас Буров».

„Вярваме, че тази инициатива е важна и полезна за участниците не само със знанията и опита, които те придобиват, но и с възможностите, които се очертават пред младите хора  за тяхната бъдеща професионална реализация” – отбеляза г-жа Антония Гинева, член на КФН, която връчи удостоверенията заедно с г-жа Виолина Маринова, председател на УС на фондация „Атанас Буров”.

Висока оценка за качеството на образователната инициатива бе дадена  от президента на Висшето училище по застраховане и финанси доц. Григорий Вазов, който обяви учредяването на специални стипендии, предназначени за  участниците в деветото издание на програмата, ако станат техни студенти.

От началото на образователната програма досега през обучението са преминали над 200 ученици, като всички те са продължили висшето си образование, а част от тях вече работят в сферата на финансите.

Успехът и полезността на инициативата беше обобщен в думите на най-новия служител на КФН и участник в програмата от 2006 г. Мирчо Стоянов :

„Участието в това обучение ми даде най-важното за един млад човек – дързостта да мечтая,  да си поставям високи цели и да ги постигам!”

 

Решения от заседание на КФН от 06 юли 2011 г.

На свое заседание от 06 юли  2011 г. КФН взе следните решения:

1.    Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции, която ще бъде издадена в резултат на увеличение на капитала на „Алфа България” АД, гр. София. Емисията е в размер на 10 000 000 лева, разпределени в 10 000 000 броя обикновени акции, с право на един глас, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията, с номинална  и емисионна стойност 1 лев всяка. Вписва горепосочената емисия  /в процес на емитиране/  в публичния регистър.

2. Одобри промени в устава на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София.  Промените са свързани с приключила процедура по увеличение на капитала на дружеството.

Съобщение относно размера на годишната такса за осъществяване на общ финансов надзор за 2011 г.

Във връзка с приетата с Постановление № 126 от 10.05.2011 г. на Министерски съвет, Тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор по Закона за Комисията за финансов надзор (Тарифата) (обн. ДВ, бр. 38/17.05.2011 г.), уведомяваме всички поднадзорни лица за размера на дължимата годишна такса за осъществяване на общ финансов надзор за 2011 г. по чл. 27, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор (годишна такса), изчислена съгласно § 1, ал. 1 и 2 от „Преходните и заключителни разпоредби”, както следва: 

1

Публично дружество и друг емитент

393.33 лв. 

2

Публично дружество за всяка облигационна емисия и от други емитенти за всяка следваща облигационна емисия

124.44 лв.

3

Дружество със специална инвестиционна цел

  1 403.56 лв. + 124.44 лв. за  всяка облигационна емисия

4

Инвестиционен посредник по чл. 8, ал. 1 от ЗПФИ

2 430.00 лв

5

Инвестиционен посредник по чл. 8, ал. 1 от ЗПФИ (плащали по старата тарифа с лиценз в страната и чужбина)

2 902.22 лв.

6

Инвестиционен посредник по чл. 8, ал. 2 и 3 от ЗПФИ

2 181.11 лв.

7

Инвестиционен посредник по чл. 8, ал. 4 от ЗПФИ

3 835.55 лв

8

Инвестиционен посредник по чл. 8, ал. 4 от ЗПФИ (плащали по старата тарифа с лиценз само за страната)

3 363.33 лв.

9

Инвестиционен посредник банка

2 360.00 лв.

10

Инвестиционно дружество отворен тип

2 884.44 лв.

11

Инвестиционно дружество затворен тип

1 403.56 лв.

12

Управляващо дружество

2 803.33 лв.

13

Договорен фонд

393.33 лв.

14

Регулиран пазар

11 300.00 лв.

15

Пазарен оператор на многостранна система за търговия

16

Централен депозитар

6 555.56 лв.

17

Агенция за кредитен рейтинг

194.44 лв.

18

Застраховател, извършващ застраховане по живот и злополука

13 111.10 лв.

19

Застраховател, извършващ имуществено застраховане

52 444.44 лв.

20

Презастраховател

71 800.00 лв.

21

Взаимозастрахователна кооперация

6 555.56 лв.

22

Застрахователен брокер

1 311.10 лв.

23

Здравно-осигурително дружество

13 111.10 лв.

24

Пенсионно-осигурително дружество

13 111.10 лв.

25

Фонд за допълнително пенсионно осигуряване

6 555.56 лв.

26

Дружество за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация

 Всички поднадзорни лица, платили годишна такса за 2011 г., приспадат размера на платената сума от посочения по-горе размер на дължимата такса за 2011 г. и доплащат разликата до 30.09.2011 г. съгласно § 1, ал. 3 от „Преходните и заключителни разпоредби” на Постановление № 126 от 10.05.2011 г. на Министерски съвет.
Дружествата, които не са платили годишната такса за 2011 г., дължима към 31.03.2011 г., дължат и лихва за забава върху сума, равна на размера на първата вноска по отменената тарифа, считано от 01.04.2011 г. до момента на постъпване на сумата по сметката на Комисията за финансов надзор. Крайният срок за заплащане на цялата сума на годишната такса за 2011 г. е 30.09.2011 г. След тази дата, върху цялата сума на годишната такса за общ финансов надзор за 2011 г. се дължи лихва за забава, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор.
Промяната в размера на годишната такса за осъществяване на общ финансов надзор за 2011 г. се отнася и за всички новорегистрирани дружества от началото на 2011 г. до влизане в сила на новата тарифа.
От следващата календарна година, годишната такса за осъществяване на общ финансов надзор се заплаща по досегашния ред, а именно: на 2 равни вноски – съответно до 31 март и до 30 септември на съответната година, съгласно чл. 27, ал. 3 от Закона за Комисия за финансов надзор.