Съобщение относно размера на годишната такса за осъществяване на общ финансов надзор за 2011 г.

Във връзка с приетата с Постановление № 126 от 10.05.2011 г. на Министерски съвет, Тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор по Закона за Комисията за финансов надзор (Тарифата) (обн. ДВ, бр. 38/17.05.2011 г.), уведомяваме всички поднадзорни лица за размера на дължимата годишна такса за осъществяване на общ финансов надзор за 2011 г. по чл. 27, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор (годишна такса), изчислена съгласно § 1, ал. 1 и 2 от „Преходните и заключителни разпоредби”, както следва: 

1

Публично дружество и друг емитент

393.33 лв. 

2

Публично дружество за всяка облигационна емисия и от други емитенти за всяка следваща облигационна емисия

124.44 лв.

3

Дружество със специална инвестиционна цел

  1 403.56 лв. + 124.44 лв. за  всяка облигационна емисия

4

Инвестиционен посредник по чл. 8, ал. 1 от ЗПФИ

2 430.00 лв

5

Инвестиционен посредник по чл. 8, ал. 1 от ЗПФИ (плащали по старата тарифа с лиценз в страната и чужбина)

2 902.22 лв.

6

Инвестиционен посредник по чл. 8, ал. 2 и 3 от ЗПФИ

2 181.11 лв.

7

Инвестиционен посредник по чл. 8, ал. 4 от ЗПФИ

3 835.55 лв

8

Инвестиционен посредник по чл. 8, ал. 4 от ЗПФИ (плащали по старата тарифа с лиценз само за страната)

3 363.33 лв.

9

Инвестиционен посредник банка

2 360.00 лв.

10

Инвестиционно дружество отворен тип

2 884.44 лв.

11

Инвестиционно дружество затворен тип

1 403.56 лв.

12

Управляващо дружество

2 803.33 лв.

13

Договорен фонд

393.33 лв.

14

Регулиран пазар

11 300.00 лв.

15

Пазарен оператор на многостранна система за търговия

16

Централен депозитар

6 555.56 лв.

17

Агенция за кредитен рейтинг

194.44 лв.

18

Застраховател, извършващ застраховане по живот и злополука

13 111.10 лв.

19

Застраховател, извършващ имуществено застраховане

52 444.44 лв.

20

Презастраховател

71 800.00 лв.

21

Взаимозастрахователна кооперация

6 555.56 лв.

22

Застрахователен брокер

1 311.10 лв.

23

Здравно-осигурително дружество

13 111.10 лв.

24

Пенсионно-осигурително дружество

13 111.10 лв.

25

Фонд за допълнително пенсионно осигуряване

6 555.56 лв.

26

Дружество за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация

 Всички поднадзорни лица, платили годишна такса за 2011 г., приспадат размера на платената сума от посочения по-горе размер на дължимата такса за 2011 г. и доплащат разликата до 30.09.2011 г. съгласно § 1, ал. 3 от „Преходните и заключителни разпоредби” на Постановление № 126 от 10.05.2011 г. на Министерски съвет.
Дружествата, които не са платили годишната такса за 2011 г., дължима към 31.03.2011 г., дължат и лихва за забава върху сума, равна на размера на първата вноска по отменената тарифа, считано от 01.04.2011 г. до момента на постъпване на сумата по сметката на Комисията за финансов надзор. Крайният срок за заплащане на цялата сума на годишната такса за 2011 г. е 30.09.2011 г. След тази дата, върху цялата сума на годишната такса за общ финансов надзор за 2011 г. се дължи лихва за забава, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор.
Промяната в размера на годишната такса за осъществяване на общ финансов надзор за 2011 г. се отнася и за всички новорегистрирани дружества от началото на 2011 г. до влизане в сила на новата тарифа.
От следващата календарна година, годишната такса за осъществяване на общ финансов надзор се заплаща по досегашния ред, а именно: на 2 равни вноски – съответно до 31 март и до 30 септември на съответната година, съгласно чл. 27, ал. 3 от Закона за Комисия за финансов надзор.