Одобрени са двама нови членове на СД на ИП „Позитива” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, одобри Марияна Димитрова и  Стефан Софиянски за членове на съвета на директорите на ИП „Позитива” АД. Те избрани с решение на общо събрание на акционерите на  дружеството от 08.07.2011 г.

Решения № 472 и № 473  са публикувани в раздел „Административни документи” – „Решения”.