КФН ще проведе изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер, който включва един базов и три специализирани модула, през октомври и ноември 2011 г.

На свое заседание на 13 юли 2011 г. КФН взе решение за провеждане на изпит  за признаване на правоспособност на отговорен актюер и определи датите за провеждането му – 1, 15 и 29 октомври и на 12 ноември 2011 г.  Изпитът ще включва един базов и три специализирани модула, както следва:
а) базов модул – на 1 октомври 2011 г.
б) първи специализиран модул „Животозастраховане и здравно осигуряване” – на 15 октомври 2011 г.
в) втори специализиран модул „Рискови модели и общо застраховане” – на 29 октомври 2011 г.
г) трети специализиран модул „Пенсионно осигуряване” на 12 ноември 2011 г.

Прие се и „Ред за провеждане на изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер” на основание чл. 9 във връзка с чл. 8 от Наредба № 31 от 2 август 2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, както и за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането и Закона за здравното осигуряване, които отговорният актюер заверява.
Редът за провеждане на изпита както и конспектите за трите модула са публикувани на страницата на комисията в раздел „Поднадзорни лица” – „Изпити за правоспособност”, „Изпити за актюер”.