Решения от заседание на КФН от 11 юли 2012 г.

1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия ценни книжа, издадени от „Сити Пропъртис” АДСИЦ в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 650 000 лв. (шестстотин и петдесет хиляди) лева, разпределени в 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя обикновени, безналични, поименни, акции, с номинална и емисионна стойност 1 (един) лев всяка. КФН вписва горепосочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

2. Отказва да издаде лиценз на ИП „Роял Кепитал Мениджмънт” ООД, гр. Асеновград (в процес на учредяване) за извършване на дейност като инвестиционен посредник,  на основание чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗКФН във връзка чл. 16, ал. 1, т. 13 от ЗПФИ