Решения от заседание на КФН на 26.03.2019 г.


На заседанието си на 26.03.2019 г. КФН реши:
 
1. Одобрява Луис Мигел Ортис за член на Съвета на директорите на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД и му издава предварително одобрение за член на Надзорния съвет на дружеството във връзка с промяната на начина на управление на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД.
 
2. Одобрява Валентин Милинов за ръководител на функцията за съответствие на ЗД „Бул Инс” АД и Валери Ненков за ръководител на функцията по вътрешен одит на дружеството.
 
3. Одобрява Виолина Спасова за член на Надзорния съвет на Пенсионно осигурителна компания „ДСК – Родина“ АД.
 
4. Одобрява „ЦКБ Груп“ ЕАД и Александър Керезов за членове на Надзорния съвет на Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-Сила“ АД. Одобрява и Веселин Митев за представител на „ЦКБ Груп“ ЕАД в Надзорния съвет на Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-Сила“ АД.
 
5. Издава одобрение на управляващото дружество „Златен лев Капитал” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове „Златен лев” и „Златен лев Индекс 30”.
 
6. Отказва одобрение на Мирослава Костова за член на Съвета на директорите на „Пенсионноосигурителен Институт“ АД.
 
7. Вписва „Новас 2004” ЕООД в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.
 
8. Открива административни производства за заличаване на „Вива Брокер Инс” ООД от регистъра на застрахователните брокери и за заличаване на „Реинлабс Русе” ООД и „Неостил 13-10” ООД от регистъра на застрахователните агенти, водени от КФН.
 
9. Уведомява Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор (CSSF), че  AMUNDI FUNDS II, управлявано от Amundi Luxembourg S.A., Luxembourg, може да извършва публичното предлагане на територията на Република България на 8 класа ценни книжа на подфонд EURO ALPHA BOND.
 
10. Изпраща писмо до „Борг Финанс” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра като лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд.
 

Решения от заседание на КФН на 26.03.2019 г.


На заседанието си на 26.03.2019 г. КФН реши:
 
1. Одобрява Луис Мигел Гомес Ортис за член на Съвета на директорите на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД и му издава предварително одобрение за член на Надзорния съвет на дружеството във връзка с промяната на начина на управление на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД.
 
2. Одобрява Валентин Иванов Милинов за ръководител на функцията за съответствие на ЗД „Бул Инс” АД и Валери Матеев Ненков за ръководител на функцията по вътрешен одит на дружеството.
 
3. Одобрява Виолина Маринова Спасова за член на Надзорния съвет на Пенсионно осигурителна компания „ДСК – Родина“ АД.
 
4. Одобрява „ЦКБ Груп“ ЕАД и Александър Димитров Керезов за членове на Надзорния съвет на Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-Сила“ АД. Одобрява и Веселин Маринов Митев за представител на „ЦКБ Груп“ ЕАД в Надзорния съвет на Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-Сила“ АД.
 
5. Издава одобрение на управляващото дружество „Златен лев Капитал” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове „Златен лев” и „Златен лев Индекс 30”.
 
6. Отказва одобрение на Мирослава Иванова Костова за член на Съвета на директорите на „Пенсионноосигурителен Институт“ АД.
 
7. Вписва „Новас 2004” ЕООД в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.
 
8. Открива административни производства за заличаване на „Вива Брокер Инс” ООД от регистъра на застрахователните брокери и за заличаване на „Реинлабс Русе” ООД и „Неостил 13-10” ООД от регистъра на застрахователните агенти, водени от КФН.
 
9. Уведомява Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор (CSSF), че  AMUNDI FUNDS II, управлявано от Amundi Luxembourg S.A., Luxembourg, може да извършва публичното предлагане на територията на Република България на 8 класа ценни книжа на подфонд EURO ALPHA BOND.
 
10. Изпраща писмо до „Борг Финанс” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра като лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд.