Указание на Министъра на финансите на Република България относно съставяне на годишни финансови отчети за 2018 г. на поднадзорни на КФН лица

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с прилагането на чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от Закона за счетоводството (ЗСч), в сила от 01.01.2019 г., и § 56 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, на основание чл. 15, т. 2 от ЗСч), на 22.03.2019 г, на интернет страницата на Министерството на финансите е публикувано УКАЗАНИЕ на Министъра на финансите на Република България относно:
Съставяне на годишни финансови отчети за 2018 г. на застрахователни и презастрахователни предприятия, на управляващи дружества и управляваните от тях колективни инвестиционни схеми, както и на предприятия, чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати за търговия на регулиран пазар, във връзка с прилагане на чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2019 г., и § 56 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.

 
Указанието може да бъде изтеглено и от ТУК.

Указание на Министъра на финансите на Република България относно съставяне на годишни финансови отчети за 2018 г. на поднадзорни на КФН лица

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с прилагането на чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от Закона за счетоводството (ЗСч), в сила от 01.01.2019 г., и § 56 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, на основание чл. 15, т. 2 от ЗСч), на 22.03.2019 г, на интернет страницата на Министерството на финансите е публикувано УКАЗАНИЕ на Министъра на финансите на Република България относно:
Съставяне на годишни финансови отчети за 2018 г. на застрахователни и презастрахователни предприятия, на управляващи дружества и управляваните от тях колективни инвестиционни схеми, както и на предприятия, чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати за търговия на регулиран пазар, във връзка с прилагане на чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2019 г., и § 56 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.
 
Указанието може да бъде изтеглено и от ТУК.