Задължава СД на „Пиринхарт” АД да предложат на общото събрание на акционерите на дружеството да не подлага на гласуване т. 2 от дневния ред

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължава членовете на Съвета на директорите на „Пиринхарт” АД да предложат на общото събрание на акционерите на дружеството, което ще са проведе на 05.10.2007 г., да не подлага на гласуване т. 2 от дневния ред, а именно:
„Овластяване на членовете на Съвета на директорите на дружеството да извършат  сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „а”  от ЗППЦК, изразяваща се в прехвърляне на дълготрайни активи на обща стойност над 1/3 от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен баланс на дружеството; проект за решение – овластява членовете на съвета на директорите да извършат прехвърляне на дълготрайни активи на дружеството при условията и реда посочени в доклада на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.”
Пълния текст на решение 1207 може да намерите в раздел „Документи”.