Дадени са задължителни предписания на ПОАД “ЦКБ-СИЛА” АД

Бисер Петков, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, даде задължителни предписания  на  ПОАД “ЦКБ-СИЛА” АД в срок до 31.08.2005 г. да приведе активите на управляваните от дружеството ППФ”ЦКБ-Сила” и ДПФ”ЦКБ-Сила”  в съответствие с  инвестиционните ограничения, регламентирани  в Кодекса за социално осигуряване. За изпълнението на дадените предписания дружеството се задължава да уведоми КФН до 05.09.2005г.

В изпълнение на  заповед № 294-ПОД от 03.05.2005 г. на заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, дружеството представи в КФН  финансови отчети за управляваните от  него фондове за допълнително пенсионно осигуряване – УПФ”ЦКБ-Сила”, ППФ”ЦКБ-Сила” и ДПФ”ЦКБ-Сила””, изготвени към последния работен ден на месец април 2005г.. В тези отчети се вижда, че към 29.04.2005г. относителният дял на активите на ППФ”ЦКБ-Сила”  и ДПФ”ЦКБ – Сила”, инвестирани в инвестиционни имоти,  превишава  регламентираните в чл.176, ал.3 и чл.251, ал.2 от Кодекса за социално осигуряване инвестиционни ограничения.