Одобрени са нови членове на управителни органи в “ЗОАД ДЗИ” АД, “ЗК Левски Спартак” АД и ЗАД”Виктория” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобри  Кирко Кирков за председател на УС на “Здравноосигурително акционерно дружество ДЗИ” АД (“ЗОАД ДЗИ” АД),
Емилиян Кунчев,  Надежда Тодоровска,  Теодора Ставрева  и Валентин Ангелов за членове на УС на “ЗОАД ДЗИ” АД , както и Христо Григоров за заместник-председател на Надзорния съвет на “ЗОАД ДЗИ” АД и Недялко Чандъров за член на НС на “ЗОАД ДЗИ” АД.

Одобрена е и  Нурсен  Адемова за член на УС на “ЗК Левски Спартак” АД и Георги Христов за член на НС на ЗАД”Виктория” АД.

Пълния текст на решенията 353,354, 355,356, 357, 358, 359, 360 и 367 може да намерите в раздел “Документи”.