Одобриха се изменените и допълнени Правила за оценка на активите и пасивите на ПОК “Доверие” АД и на „Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество” ЕАД

Проф. дин Нено Павлов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, издаде две решения, с които одобри изменените и допълнени Правила за оценка на активите и пасивите на ПОК "Доверие" АД и на управляваните от дружеството фондове за допълнително пенсионно осигуряване, утвърдени от Управителния съвет на дружеството с решение по протокол № 224 от 14.10.2009 г. Той одобри и изменените и допълнени Правила за оценка на активите и пасивите на „Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество” ЕАД и на управляваните от дружеството фондове за допълнително пенсионно осигуряване, утвърдени от Съвета на директорите на дружеството с решение по протокол от 16.10.2009г.
Решенията 894 и 895 може да намерите в раздел „Административни документи”.