Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2009 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2009 г. Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 30.09.2009 г.
Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 30.09.2009 г. е 3 737 139 души, като отбелязва ръст спрямо 30.09.2008 г. с 3,91 на сто. Относителният дял на мъжете от осигуряващите се лица в универсалните пенсионни фондове е 51,18 на сто, в професионалните – 85,26 на сто, в доброволните – 58,39 на сто, а в доброволните по професионални схеми – 35,59 на сто. Средната възраст на осигурените в универсалните фондове е 34,5 г., в професионалните – 42,5 г., в доброволните – 46,6 г. и в доброволните по професионални схеми – 42,4 г.
Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 30.09.2009 г. възлизат на 2 940 982 хил. лв. и в сравнение с края на деветмесечието на 2008 г. нарастват с 559 422 хил.лв. или с 23,49 на сто.
Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2009 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 30.09.2009 г. по пол и възраст може да намерите в раздел "Статистика", "Статистика и анализи на осигурителния пазар”.