Комисията за финансов надзор подписа Меморандума на Международната организация на комисиите по ценни книжа

КФН подписа Многостранния меморандум за сътрудничество и обмяна на информация на Международната организация на комисиите по ценни книжа (IOSCO). Меморандумът представлява международно признание за качествена надзорна рамка в областта на ценните книжа и дава възможност на подписалите го институции да обменят надзорна информация помежду си и по този начин да преследват и разкриват закононарушения извън границите на собствената си юрисдикция. Тази възможност е от изключително значение за надзора в условията на глобализиращи се финансови пазари.

След задълбочен преглед на актуализираната информация и допълнителна обстойна проверка на българското законодателство и надзорните практики на КФН, Проверяващата комисия на IOSCO излезе с положително становище и отправи покана към КФН за присъединяването й към Меморандума.

Меморандумът в настоящата му редакция е изготвен през май 2002 г. и през следващите няколко години се утвърди като най-високият глобален стандарт за ефективно международно сътрудничество в областта на ценните книжа.

До момента към него са се присъединили 55 държави (включени в Анекс “А”), между които 19 държави – членки на ЕС, САЩ, Индия, Китай и Япония. Много важна група страни, подписали Меморандума на IOSCO са и редица офшорни центрове. По силата на Меморандума надзорните органи в тези центрове също са длъжни да разкриват информация за фирмите, регистрирани в тяхната юрисдикция, включително и данни за структурата на собствеността на тези фирми.

Още през 2005 г., след двугодишен период на оценка на кандидатурата ни, КФН бе приета в Анекс „Б” на меморандума. За да може да бъде приета в Анекс „А” и да стане пълноправен член на споразумението (и съответно да може да обменя информация с другите му членове), КФН трябваше да получи по-големи правомощия и възможности за достъп до информация, които да отговарят на изискванията на меморандума. Това наложи редица изменения на ЗКФН, последното от които беше прието от Народното събрание в началото на 2009 г. (обн. ДВ бр. 24 от 2009 г. ). След влизането в сила на последните изменения в законодателството, през месец април тази година КФН поднови кандидатурата си и получи одобрение.